Menu

Livet Tro

Vi tror på Bibelen og på Gud

Vi tror Gud skabte alt og fortæller os i Bibelen hvad livet og døden handler om

Vi tror på, at Bibelen, er Guds formidling til os mennesker. Vi tror at de skribenter der skrev, og dem der samlet de enkelte manuskripter til en Bibel, var ledet af Helligånden. Vi tror at Bibelen er den retningsviser vi kan bruge i livet, for at finde, og leve ud, troen på Jesus Kristus. Vi mener at ingen andre skrifter står over Bibelen, og at Jesus selv henviser til det gamle testamente som en autoritativ åbenbaring af Guds plan for mennesket. 

Vi tror at den treenige Gud kan udtrykkes som 3 enige personer med samme myndighed og guddommelighed, men med forskellige funktioner. Derfor kan vi sige der er én Gud: Fader, Søn og Helligånd, én enhed af tre evige personer. Gud er udødelig, almægtig, alvidende, over alle og allestedsnærværende. Han er uendelig, mennesket kan ikke fatte ham, og alligevel er Gud kendt gennem den åbenbaring, han har givet af sig selv. 

Vi tror at Gud, den evige Fader, er skaber, opretholder og overhoved for al skabningen. Gud er retfærdig og hellig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på urokkelig kærlighed og trofasthed. De egenskaber og den magt, som kommer til syne hos Sønnen og Helligånden, er også åbenbaringer af Faderen. Vi tror at Gud, den evige Søn, blev mennesker lig i personen Jesus Kristus. Ved Sønnen blev alle ting skabt, Guds karakter åbenbaret, menneskenes frelse virkeliggjort, og ved ham skal verden dømmes. Som sand Gud fra evighed blev Sønnen også sandt menneske, mennesket Jesus Kristus. Guds Søn blev undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria. Jesus levede og blev som menneske fristet, men han var til fuldkommenhed et eksempel på Guds retfærdighed og kærlighed. Ved sit liv åbenbarede han Guds kraft og var i sig selv et vidne om, at han var Guds lovede Messias. Han led og døde frivilligt på korset for vore synder og i vort sted, blev oprejst fra de døde og opfór til Himmelen for at tjene i den himmelske helligdom til bedste for os. Han vil komme igen i herlighed for endeligt at udfri os og genoprette en perfekt verden.

Vi tror at Gud, den evige Ånd, arbejdet sammen med Gud Fader og Gud Søn i skabelsen af denne verden, Jesu fødsel og genskabelsen af en god ny verden i fremtiden. Helligånden inspirerede dem der skrev Bibelen så Guds budskab kunne slå igennem. Ånden fyldte Jesu liv med kraft. Ånden påvirker og overbeviser mennesker på en usynlig måde, og de, der er lytter til denne “stemme” og tager imod budskabet om Jesus, fornyer og forvandler han så vi får mere af Guds karaktertræk. Ånden blev sendt af Gud Fader og Gud Søn for altid at være hos de troende kristne hvor han stimulerer menighedsfællesskabet til mange funktioner og tjenester for andre, giver menigheden mod til at fortælle andre om Jesus Kristus og leder folk til tro og liv, som vi finder det omtalt i Bibelen.Vi tror at Gud er skaber af alt i universet, vores klode og alt liv, og at Bibelens fortælling om verdens tilblivelse er autentisk og skal forstås som det er skrevet. På seks dage skabte Gud himmel og jord beboelig for alt levende. På den syvende dag af denne første uge, hvilte Gud. Vi tror at den syvende dag er indstiftet ved skabelsen som menneskers sande hviledag. En slags ugentlig jordens fødselsdag. Den første mand og den første kvinde blev skabt så vi lignet Gud, og mennesket blev således kronen på skaberværket og fik overgivet forvaltningsansvar for vores verden. Da skabelsen var færdig, glædet Gud sig over alt og så det var “ufattelig godt”.