Menu

Vedtægter

Vore vedtægter i seniorforeningen

§1 Navn
Foreningens navn er: Foreningen for Danske Adventistseniorer (FDAS)

§2 Formål
a. FDAS søger i samarbejde med Adventistkirken, Danmark at inspirere og motivere Adventistkirkens seniormedlemmer til fortsat indsats for kirken.

b. FDAS søger at arrangere forskellige former for socialt samvær, hvor medlemmerne kan hente inspiration, opleve trivsel og fortsat styrke troen på egen værdi og egne muligheder.

c. FDAS søger efter behov at arrangere ture, stævner og regionale aktiviteter, som et tilbud til alle Adventistkirkens seniormedlemmer og deres venner.

d. FDAS søger at opretholde et passende informationsniveau for medlemmerne gennem medlemsblade, nyhedsbreve, netværk, hjemmeside m.v.

§3 Område
FDAS’ medlemsområde er Danmark, Færøerne og Grønland, men adventister med dansk baggrund, i andre dele af verden, kan også optages som medlemmer.

§4 Tilknytning
FDAS er en frivillig interesseorganisation, (Supporting Ministry – K-0505), der er godkendt af og knyttet til Adventistkirken, Danmark – og dens virksomhed udøves i harmoni med kirkens principper og retningslinier.

§5 Medlemskab
Enhver syvende dags adventist i Danmark – se dog §3 – som er fyldt 60 år, eller som modtager førtidspension, kan være medlem af FDAS. Det samme gælder disses ægtefæller.
Som medlem kan også optages venner af Adventistkirken, Danmark, der opfylder de samme medlemskriterier og som i øvrigt ønsker at støtte eller deltage i foreningens arbejde.
Det enkelte medlem betaler et årligt kontingent, der fastsættes på foreningens generalforsamling og opkræves i forbindelse med årsskiftet.

§6 Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, som er medlemmer af Adventistkirken og udpeges efter flg. mønster:

Ved generalforsamlingen vælges

a. Formanden under forudsætning af godkendelse af unionsbestyrelsen f or Adventistkirken,

b. 6 medlemmer, hvis valgperiode er 3 år. Adventistkirken, Danmark udpeger de sidste 2 medlemmer – inklusiv Kirkens seniorkoordinator, medmindre denne i forvejen er valgt medlem af bestyrelsen.

§7 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert tredje år – primo maj på det sted, som bestyrelsen fastlægger.
Indkaldelse til generalforsamling foregår enten gennem bladet Adventnyt – senest 1 måned før generalforsamlingen afholdes – eller pr. brev til de enkelte medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.
Alle medlemmer har møderet og stemmeret.
Ved generalforsamlingens åbning godkender deltagerne den af bestyrelsen foreslåede dagsorden samt procedureregler for gennemførelse af denne.
Ved generalforsamlingen aflægger henholdsvis formand og kasserer rapport.
Foreningens bestyrelse udpeger forud for generalforsamlingen en valgkomité, der fremsætter forslag til valg af formand, 6 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 2 revisorer.
Valget af formand sker ved skriftlig afstemning.

§8 Opløsning og vedtægtsændringer
Opløsning af foreningen kan kun foregå på en ekstraordinær generalforsamling, der varsles mindst 4 uger tidligere gennem Adventnyt eller brev til foreningens medlemmer.
Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Ved eventuel opløsning tilfalder foreningens likvide midler Adventistkirken, Danmark.
Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling, hvis forslag derom er tilsendt de enkelte medlemmer fire uger før – eller på en ekstraordinær generalforsamling, hvis der opnås tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere.

Vedtaget ved generalforsamlingen i Odense – den 26. april 2015.