Menu

Adventistkirkens vedtægter

Adventistkirken er en demokratisk organisation som følger de normale protokoller for foreninger i Danmark. Følgende vedtægter blev vedtaget på Syvendedags Adventistkirkens generalforsamling i maj 2016.

Kirkens CVR nummer er: 11924913

§ 1 Navn

1. Trossamfundets navn er: Syvende Dags Adventistkirken, Danmark (Danish Union of Churches Conference).

2. Trossamfundet har hjemsted i Rudersdal kommune. Trossamfundets bestyrelse kan, når særlige omstændigheder gør det nødvendigt, flytte hovedkontoret midlertidigt.

§ 2 Formål

Trossamfundets formål er at forkynde det evige evangelium symboliseret i de tre engles budskab i Johannes Åbenbaring 14 til alle mennesker inden for dets virkefelt ved at lede dem til at acceptere Jesus som deres personlige frelser, forene dem med hans menighed og opbygge dem i forberedelsen for hans snare genkomst.

§ 3 Virkefelt

Trossamfundets virkefelt er alle dele af Danmarks Rige.

§ 4 Medlemskab

1. Trossamfundet omfatter de syvende dags adventistmenigheder og den mission, som ligger inden for dets virkefelt, og som på en general­forsamling er optaget i trossamfundet.

2. Trossamfundet er en del af Trans-European Division of Seventh-day Adventists (benævnes herefter som Divisionen), hvorfor dets vedtægter og administrative regler (policies) skal være i overens­stemmelse med dem, der gælder for Divisionen og General Conference of Seventh-day Adventists (benævnes herefter som Generalkonferensen). For trossamfundet gælder de retningslinier for tro og lære, som er fastsat af Generalkonferensen.

§ 5 Generalforsamlinger

1. Trossamfundet afholder ordinær generalforsamling hvert fjerde år på sådan tid og sted, som bestyrelsen måtte bestemme. Bekendtgørelse herom skal fremkomme i trossamfundets medlemsblad senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest to uger før generalfor­samlingen udsendes regnskaber og vedtægter samt embedsmændenes og afdelingsledernes rapporter til alle ordinære delegerede. I år uden generalforsamling offentliggøres regnskaber for sidste regnskabsår for trossamfundet og tilknyttede institutioner, samt embedsmændenes rapporter i trossamfundets medlemsblad.

2. Bestyrelsen har fuldmagt til at sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling på sådan tid og sted, som måtte være formålstjen­ligt. Ti procent af trossamfundets medlemmer kan kræve, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Bekendtgørelse af en ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som ved de ordinære generalforsamlinger eller pr. brev med mindst ti dages varsel. Dagsorden til en ekstraordinær generalfor­samling udsendes med indkaldelsen. Beslutninger, der er truffet ved en ekstraordinær generalforsamling, har samme gyldighed som sådanne, der er truffet ved de ordinære generalforsamlinger.

3. Tale- og stemmeberettigede ved trossamfundets generalforsamlinger er:

3.1. De, der vælges af menighederne som disses repræsentanter. Enhver menighed inden for trossamfundets virkefelt er berettiget til at være repræsenteret ved én delegeret for menigheden og én for hver påbegyndt 15 medlemmer, som menigheden tæller. Menigheder med op til 10 medlemmer har dog kun én delegeret. Delegerede skal være medlemmer af den menighed, de repræsenterer.

3.2. De der er delegerede i kraft af deres embede (ex officio) er, medlemmer af trossamfundets bestyrelse, ansatte prædikanter indsat i embedet af trossamfundet, medlemmer af det stående vedtægtsudvalg samt tilstedeværende embedsmænd fra Generalkonferensen og Divisionen.

3.3. Taleret uden stemmeret har endvidere afdelingsledere, institutionsledere og ledere af associ­erede virksomheder, som er blevet bedt om at aflægge rapport. Disse personer har taleret ved drøftelse af spørgsmål vedrørende deres område.

4. Ledelse af generalforsamling:

4.1. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder generalfor­samlingen, indtil generalforsamlingen har valgt dirigent blandt de delegerede. Bestyrelsen fremkommer med forslag til dirigent.

4.2. Næstformanden skal sørge for at der føres protokol over general­forsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger indføres med angivelse af afstemningsresultater. Fortegnelse over delegerede skal indføres i protokollen. Protokollen skal offentliggøres i trossamfundets medlemsblad, for derved at være tilgængelig for alle medlemmer i trossam­fundet.

5. Ved den ordinære generalforsamling:

5.1. Arbejder følgende udvalg, overfor hvilke enhver delegeret kan fremlægge ønsker og forslag til undersøgelse og drøftelse, før de forelægges generalforsamlingen.

5.1.a Det store udvalg. De enkelte medlemsmenigheder vælger på forhånd (blandt deres valgte delegerede) deres repræsen­tant(er) til det store udvalg. Fra hver menighed vælges én delegeret for hver påbegyndt 100 medlemmer, dog højst tre delegerede. Formanden for Divisionen, eller den pågældende bemyndiger, sammenkalder det store udvalg og leder dette udvalgs møder. Det store udvalg har til opgave at fremkomme med forslag til sammensætning af generalforsamlingens øvrige udvalg. Forslaget fremlægges om muligt ved åbningsmødet efter formandens rapport. De øvrige udvalg, som vælges af generalforsamlingen efter forslag fra det store udvalg, er bestyrelses­udvalg og forslagsudvalg, samt efter behov andre udvalg. Udvalgene har til opgave at udarbejde og fremlægge forslag for generalforsamlingen.

5.1.b Bestyrelsesudvalget består af mindst 9 og højst 13 medlemmer med divisionsformanden eller den pågældende bemyndiger, som formand.

5.1.c Forslagsudvalget består af mindst 9 og højst 13 medlemmer.

5.2. Aflægges rapport af trossamfundets embedsmænd og afdelings­ledere.

5.3. Fremlægges årsregnskaber for de forløbne regnskabsår til godkendelse. Trossamfundets regnskabsår følger kalenderåret.

5.4. Vælges

5.4.a Trossamfundets embedsmænd (jvnf. § 6)

5.4.b Bestyrelsen

5.4.c Stående vedtægtsudvalg.

Vedtægtsudvalget består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Herudover indgår en embedsmand fra Divisionen ex officio. Vedtægtsudvalgets mandat er at arbejde fra lukningen af generalforsamlingen til lukningen af næste generalforsamling. Næstformanden indkalder og vedtægtsudvalget konstituerer sig selv.

5.4.d Medlemmer af sådanne udvalg, som generalforsamlingen finder det nødvendigt at nedsætte.

5.4.e Revisor. Denne skal enten være statsautoriseret eller registreret.

5.4.f Så vidt muligt afdelingsledere, som arbejder i forskellige afdelinger under bestyrelsens og formand­ens ledelse.

6. Beslutninger:

6.1. Alle generalforsamlingens beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de delegerede, som afgiver stemme. Blanke stemmer tæller ikke med i beregning af almindeligt stemmeflertal (se dog § 10 og § 11).

6.2. Beslutningsdygtigt flertal. Mindst halvtreds procent (50%) af de tilmeldte delegerede, skal være til stede ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, for at generalforsam­lingen kan være beslutningsdygtig. Når generalforsamlingen erklæres for åben, skal de tilstedeværende delegerede udgøre et beslutningsdygtigt forum.

6.3. Afstemning ved fuldmagt tillades ikke.

7. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst ti delegere­de kræver skriftlig afstemning. Valg af embedsmænd foregår dog altid ved skriftlig afstemning.

§ 6 Embedsmænd og deres pligter

1. Trossamfundets embedsmænd er formand, næstformand og økonomichef.

2. Formanden er leder af trossamfundet og arbejder i øvrigt for trossamfundets interesser i samråd med bestyrelsen.

3. Næstformanden fører protokol over trossamfundets generalforsamlinger og dets bestyrelsesmøder, udarbejder sådanne statistikker og rapporter, som formanden eller bestyrelsen måtte ønske samt udfører andre til embedet hørende pligter.

4. Økonomichefen modtager alle midler til trossamfundet og forvalter disse i overensstemmelse med bestyrelsens bestemmelser og General­konferensens regler for økonomisk forvaltning, jvf. § 8. Økonomichefen udarbejder årligt budget og med regelmæssige mellemrum sådanne finansielle rapporter, som bestyrelsen og Divisionen måtte ønske.

§ 7 Bestyrelsen

1. Trossamfundets bestyrelse består af 13 eller 15 medlemmer, hvoraf 8 henholdsvis 10 bør være ikke-ansatte medlemmer valgt efter en hensigtsmæssig regional fordeling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsesbeslut­ninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de i afstemnin­gen deltagende medlemmer.

2. Trossamfundets bestyrelse har myndighed til at ansætte medarbejdere, prædikanter, missionærer m.fl., nedsætte udvalg og placere de ansatte, som det måtte være nødvendigt for at fremme trossamfundets virksomhed. I forholdet mellem trossamfundet og dets medarbejdere kan opsigelse finde sted fra begge sider med varsel i henhold til gældende lov på arbejdsmarkedet samt i henhold til Divisionens retningslinier.

3. I tiden mellem generalforsamlingerne varetages trossamfundets interesser i enhver henseende af bestyrelsen, som har fuld myndighed til at give bevillinger, administrere ansættelsesforhold i tilfælde af vakance blandt trossamfundets embedsmænd, andre medarbejdere, bestyrelser og udvalg. Hvis en ny formand skal vælges, vil formanden for Divisionen eller en anden embedsmand fra Divisionen lede bestyrelsen i valgsituationen. Bestyrelsen har også fuldmagt til at fratage bevillinger og foretage afskedigelser, når to tredjedele af dens medlemmer stemmer for det. I tilfælde af indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv inden for valgperioden.

4. Til at pådrage trossamfundet forpligtelser, til at foretage køb og salg af fast ejendom og til at meddele prokura kræves tilslutning fra mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. På bestyrelsens vegne underskriver bestyrelsesformanden og to andre bestyrelsesmed­lemmer.

§ 8 Trossamfundets forvaltning af økonomiske midler

1. Trossamfundet modtager:

1.1. Tiende som indkommer fra menigheder, grupper og enkeltperso­ner bosat inden for trossamfundets virkefelt.

1.2. Midler som indkommer ved kollekter, arv og gaver.

1.3. Midler som overføres fra samarbejdende organisationer.

2. Trossamfundet betaler:

2.1. Tiende af tiende til Divisionen.

2.2. En fastsat procent af sin tiende til evangelisk arbejde til Divisionen.

3. Beløb, der betegnes som missionsgaver fra menigheder, grupper og enkeltpersoner, overføres månedligt ubeskåret til Divisionen.

§ 9 Revision

Den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede/registrerede revisor samt den af General Conference Auditing Service udpegede revisor reviderer trossamfundets regnskaber.

§ 10 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal behandles i vedtægtsudvalget før de fremlægges til afstemning. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med et flertal på mindst to tredjedel af de blandt de delegerede afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis vedtægtsudvalget agter at fremlægge forslag til ændring af vedtægterne ved en generalforsamling, skal sådanne forslag enten ledsage bekendtgørelsen af generalforsamlingen eller efter behandling i vedtægtsudvalget fremlægges skriftligt for generalforsamlingen mindst 6 timer før forslaget kan bringes til afstemning.

§ 11 Opløsning

Opløsning af trossamfundet kan kun vedtages med et flertal på mindst tre fjerdedele af de blandt de delegerede afgivne stemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis der agtes fremlagt forslag om opløsning af trossamfundet, skal meddelelse af et sådant forslag ledsage bekendtgørelsen af generalforsamlin­gen. Efter at alle krav til trossamfundet er opfyldt, skal de resterende værdier disponeres under ledelse af Divisionen efter forslag fra den sidste generalforsam­ling i almenvelgørende eller almennyttigt øjemed i overensstemmelse med trossamfun­dets formål.