Menu

Livet Tro

Vi tror på en ny og bedre verden

Gud vil vinde den kosmiske kamp mellem ondt og godt. Alt bliver godt igen.

Vi tror, at Bibelens Jesus en dag vil komme tilbage til vores jord, ifølge det løfte han gav ved sin himmelfart. Dette er alle troendes håb og evangeliets højdepunkt. Måden Jesus kommer tilbage på bliver bogstaveligt, personligt, synligt og verdensomspændende. Når han kommer, vil de troende døde opstå fra graven og sammen med de retfærdige levende blive taget med op til Himmelen. Dem der har modarbejdet Gud og ikke ønsker hans nærvær, vil derefter møde døden. Mange bibelske profetier og angivelser viser, at vi lever i den sidste epoke af jordens eksistens som vi kender den, og at Jesus vil åbenbare sig i himmelens skyer. Bibelen fraråder at spekulere i den nøjagtige tid for disse begivenheder, og de troende formanes derimod til at være forberedt hver dag, som var den den sidste. Som et troens fællesskab ser vi frem til denne dag med stor glæde. Det forhold man nu har til Gud i tro, vil fortsætte i en evighed, hvor død og elendighed, sygdom og nød, ikke længere skal eksistere. Vor verden skal genskabes, og ringen er sluttet med det paradis der blev tabt for Adam og Eva. Vi tror, at døden opstod som et fremmedelement i universet, som den ultimative ødelæggelse af den livsgnist, som Gud skabte. Gud, som alene er udødelig, vil, når dødens rige er udslettet, give et evigt liv til alle, der i tro ønsker at leve sammen med Jesus. Indtil den dag er døden en ubevidst tilstand for alle mennesker, hvor der i dødsriget hverken er tanke eller handling, bevidsthed eller aktivitet. Denne tilstand omtalte Jesus som en søvn.

Vi tror, Bibelen omtaler en helligdom i Himmelen, beskrevet som “det sande tabernakel, som Herren har rejst og ikke et menneske”. Denne tanke skulle afspejle vigtige elementer i, hvordan Gud regerer, ordner og styrer alle ting. I denne helligdom gør Kristus tjeneste for os, og gør tilgivelsen og genoprettelsen, som han en gang for alle udførte ved sit sonoffer på korset, tilgængeligt for alle troende. Kristus blev indviet som vor store ypperstepræst, og påbegyndte sin tjeneste som formidler ved sin himmelfart. Efter de profetier, der er omtalt i Bibelen, ved afslutningen af den profetiske periode på 2300 aftener og morgener (1844), påbegyndte Kristus den anden og sidste fase af forsoningstjenesten. Det er en undersøgende domshandling, som er en del af den endelige bortfjernelse af al synd i universet, symboliseret ved renselsen af den gamle hebraiske helligdom på den store forsoningsdag. I denne forbilledlige tjeneste blev helligdommen renset ved offerdyrenes blod, noget der pegede frem til universets største argument for fjernelse af synd, Jesu fuldkomne offer ved sit blod. Den undersøgende domshandling åbenbarer for de himmelske væsener, hvem af de døde der er sovet ind i troen på Kristus, og derfor i ham er værdige til at få del i den første opstandelse. Den åbenbarer tillige, hvem blandt de levende der lever deres liv med Kristus, holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og i ham er rede til at blive bortrykket til Guds evige rige. Denne domshandling stadfæster, at Gud er retfærdig, når han frelser dem der tror på Jesus og erklærer at de, der er forblevet trofaste mod Gud, skal modtage riget. Fuldendelsen af denne Kristi tjeneste vil markere nådetidens afslutning før Kristi genkomst. 

Når Kristus en dag kommer tilbage til vor verden, vil alle der i tro har grebet fat i Jesus, både dem der sover i gravene og dem der lever, blive taget med for at møde deres Herre. Den anden opstandelse, de uretfærdiges opstandelse, finder sted tusind år senere. Vi tror, at der mellem den første og den anden opstandelse er en periode, hvor Kristus og de troende er sammen i Himmelen i tusind år. l denne tid vil de ugudelige døde blive dømt. Jorden er øde og tom, der er ingen levende menneskelige beboere, kun Satan og hans engle. Ved slutningen af de tusind år vil Kristus med de troende og Guds by, komme ned fra Himmelen til jorden. Da vil de uretfærdige døde blive vækket til live, og sammen med Satan og hans engle omringe Guds by, men ild fra Gud vil fortære dem og rense jorden. Universet vil således blive befriet for synd, blive renset og forberedt for genskabelsen af det tabte paradis.