Menu

Livet Tro

Vi tror på Åndens gaver

Gud giver inspiration og motivation for at leve livet og tjene andre

Vi tror, at Herrens nadver er et symbolsk mindemåltid om, hvad Jesus gjorde for mennesker ved sin lidelse og død. I nadveren får vi del i symbolerne på Jesu legeme og blod, og giver derved udtryk for troen på ham som vor Herre og Frelser. I nadverens erfaring er Kristus til stede, for at møde og styrke sin menighed. Når vi deltager i nadveren, bekræfter vi  Herrens stedfortrædende død for os. Vor forberedelse til nadveren omfatter selvransagelse, anger og bekendelse. Inden nadvermåltidet praktiserer vi fodvask efter det eksempel, Jesus viste overfor sine disciple. Fodvask-ritualet symboliserer villighed til at tjene hinanden i ydmyghed, som Kristus viste det, og for at forene vore hjerter i kærlighed.  Nadvergudstjenesten er åben for alle troende kristne. 

Vi tror, at Gud til enhver tid udruster det troende fællesskab med evner og funktioner på en sådan måde, at de troendes fællesskab kan tjene andre, opbygge fællesskabet og forkynde de gode nyheder om frelsen i Jesus Kristus. Vi tror, at Helligånden tilfører en ny dimension og motivation, når ethvert menneskes evner bliver brugt i denne tjeneste. Ifølge Bibelen omfatter disse gaver evnen til at helbrede, profetere, forkynde, undervise, styre, forlige, øve barmhjertighed, udføre selvopofrende tjeneste og næstekærlighed til hjælp og opmuntring for mennesker. Nogle medlemmer er kaldet af Gud og udrustet af Ånden, for at tjene menigheden som forkyndere, forstandere og lærere. Vi tror, det er Helligåndens værk, at vore egenskaber på en egennyttig måde kan bruges, for at de troende kan blive udrustet til tjeneste, for at opbygge menigheden til åndelig modenhed og fremelske enhed i tro og kundskab om Gud. Når de troende gør brug af deres evner, inspireret og motiveret af Ånden, er menigheden beskyttet mod den nedbrydende indflydelse af falsk lære. Den vokser med en vækst, som er fra Gud, og opbygges i tro og kærlighed. 

Vi tror, at Helligånden har givet menigheden den profetiske gave. Denne gave er også et kendetegn på menigheden i de sidste dage, og er kommet til udtryk gennem Ellen G. Whites tjeneste. Som Herrens budbringer er hendes skrifter en varig og pålidelig kilde til sandhed og trøst, vejledning, belæring og irettesættelse. Hun har i sine skrifter givet klart udtryk for, at Bibelen er det grundlag, hvormed al undervisning og erfaring skal prøves.