Menu

Livet Tro

Vi tror på formidling af troen

Vi glæder os over at fortælle andre om Jesus Kristus

Vi tror at den universelle menighed består af alle, der i sandhed tror på Jesus Kristus. I de sidste dage af verdens historie, en tid med udbredt frafald, vil de troende holde fast ved Guds bud og troen på Jesus. Der forkyndes, at Guds doms time er kommet, at der kun er frelse gennem Kristus, og at hans genkomst er nær. Denne forkyndelse symboliseres ved de tre engle i Åbenbaringsbogen kapitel 14, den finder sted samtidig med domshandlingen i Himmelen og resulterer i anger, omvendelse og reformation blandt menneskene på jorden. Hver enkelt troende er kaldet til at tage personlig del i denne verdensomspændende vidnetjeneste. 

Vi tror at menigheden kan sammenlignes med et træ med mange grene. Alle mennesker er inviteret til at være med, hver med sin delagtighed. I Kristus er vi en ny skabning. Særpræg i race, kultur, uddannelse og nationalitet eller forskel på høj og lav, rig og fattig, mand og kvinde må ikke skabe splittelse blandt os. Vi er alle lige i Kristus, der med en Ånd har bundet os sammen i et fællesskab med ham og med hinanden. Vi skal alle tjene og lade os tjene uden partiskhed eller forbehold. Gennem åbenbaringen af Jesus Kristus i Bibelen er vi fælles om tro og håb, og vi aflægger det samme troens vidnesbyrd over for alle. Dette fællesskab har sin oprindelse i den treenige Gud, der har adopteret os som sine børn. 

Vi tror at den troende ved dåben bekender sin tro på Jesu Kristi død og opstandelse og bevidner, at vi er døde fra synden og har til hensigt at vandre i et nyt liv sammen med Jesus. Derved anerkender vi Jesus Kristus som Herre og Frelser, bliver hans barn og optages som medlem af de troendes fællessskab. Dåben er et symbol på vor forening med Kristus, vore synders tilgivelse og modtagelse af Helligånden. Dåben sker, som omtalt i Bibelen, ved nedsænkning i vand og er betinget af bekendelse af troen på Jesus Kristus. Dåben udføres, efter at man er blevet undervist i Bibelens lære om frelsen i Kristus, sammen med de centrale bibelske sandheder.