daab

Adventisternes livssyn

Adventister er kristne. Troen på Jesus som en personlig frelser er central for dem. Når adventister gennem dåben optages i menigheden, giver de ved dåbshandlingen udtryk for deres tro på, at de alene frelses i kraft af Jesu død og opstandelse. Derfor foretages dåben som i oldkirken ved neddykkelse og sker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn som en bekendelse af den treenige Gud. Det daglige liv leves i tillid til Jesu sejr over synd og død og med ønsket om at indrette sit liv efter hans vilje, i taknemmelighed mod hans kærlighed.

Som adventisternes navn antyder, spiller også skabelsestroen en væsentlig rolle. "Advent" betyder komme og henviser her til Jesu andet komme eller Jesu genkomst. Som de første kristne venter adventister med længsel på, at Jesus kommer igen for at genskabe verden og føre den tilbage til den oprindelige tilstand, som den havde, da Gud i begyndelsen skabte den. I navnet indgår også udtrykket "den syvende dag", en henvisning til lørdagen, sabbatten, som adventister netop fejrer som et minde om den oprindelige skabelse. Som et minde om skabelsen samt som en del af de ti bud betragter adventister sabbatsdagen som en gave til troende til alle tider, ikke bare til jødefolket.

Forventningen om at Jesus snart kommer igen, er drivkraften bag adventisternes mission. Overalt i verden søger adventister at efterleve Jesu bud om næstekærlighed og at leve efter de retningslinier, som Gud som menneskets skaber har givet det for at livet kan blive så rigt og godt som muligt. Evangeliet om Jesus Kristus såvel som Guds vejledning vedrørende menneskets levevis finder adventister i Bibelen. Adventister betragter Bibelen som Guds Ord til mennesket og som grundlaget for deres tro og livsform.Find vores kirker og afdelinger