Menu

SABUS vedtægter

Vedtægter for Syvendedags Adventistkirkens Børne-, Unge- og Spejderforening. Vedtaget på det
ekstraordinære repræsentantskab på Vejlefjordskolen, Hedensted d. 12. november 2017

§1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Syvendedags Adventistkirkens Børne-, Unge- og Spejderforening
(herefter omtalt som ”SABUS”).
1.2 SABUS’ hjemsted er Rudersdal Kommune.

§2 Formål
2.1 SABUS´ formål er:
– at forkynde evangeliet blandt børn og unge i overensstemmelse med Syvendedags
Adventistkirkens livssyn
– at uddanne børn og unge til at leve et ansvarligt og nyttigt liv i tjeneste for andre.
2.2 SABUS’ formål ønskes opnået igennem et mangesidigt lokalt arbejde.
SABUS kan f.eks. forestå spejderarbejde, friluftsliv, fortællearbejde, musik og sociale
arrangementer, udflugter, arbejde og religiøse møder.

§3 Medlemsforhold
3.1 Som medlemmer kan optages enhver, som loyalt vil arbejde for SABUS’ formål.
3.2 SABUS er organiseret som en landsdækkende sammenslutning af lokalforeninger.
3.3 Medlemskab opnås gennem medlemskab af en lokal forening. Indmeldelse sker skriftligt
og træder i kraft ved indbetaling af kontingent.
3.4 Optagelse af nye lokalforeninger i SABUS.
Enhver lokalafdeling under ledelse af en voksen leder, kan anerkendes, såfremt bestyrelsen
skønner, at foreningens arbejde er i overensstemmelse med foreningens ånd.
Hvis det er bestyrelsens skøn, at en tidligere anerkendt lokalforening ikke arbejder i
overensstemmelse hermed, kan bestyrelsen udelukke lokalforeningen af SABUS.

§4 Lederansvar
4.1 For at blive leder hos SABUS skal man som minimum hvert 4. år tillade, at SABUS kontrollerer
vedkommendes børneattest. Det er frit op til lokalforeninger at kontrollere
oftere. En evt. registrering i registret vil medføre udelukkelse som leder i SABUS.
4.2 Man er leder i SABUS, når man enten:
– har direkte kontakt med børn under 15 år, eller
– har et lederansvar på en tur med overnatning.

§5 Økonomiske forhold
5.1 SABUS er juridisk organiseret som en forening.
5.2 SABUS’ udgifter afholdes af kontingenter samt bidrag, som foreningen modtager i tilskud
eller gave.
5.3 Kontingentets størrelse fastsættes årligt af repræsentantskabet.

§6 Repræsentantskabet
6.1 Repræsentantskabet afholdes hvert år, inden 1. maj, med deltagelse af repræsentanter
valgt af de lokale foreninger. Foreningerne vælger én repræsentant for hver ti lokale
medlemmer, dog højest tre for hver lokalforening.
6.2 Repræsentantskabet indkaldes med mindst fire ugers varsel gennem SABUS’ sædvanlige
kommunikationskanaler.
6.3 Hver delegeret har én stemme.
6.4 Dagsorden for det ordinære repræsentantskab er:
– Valg af dirigent og referent.
– Formandens beretning.
– Fremlægning og godkendelse af regnskab.
– Fastsættelse af kontingenter.
– Valg af revisor.
– Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Hvert lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.
Hvert år vælges én suppleant.
– Behandling af indkomne forslag.
– Evt.
6.5 Ved afstemninger træffes afgørelser med almindeligt stemmeflertal.
6.6 Ekstraordinært repræsentantskab kan indkaldes af bestyrelsen eller af min. 1/3 af
medlemmerne i forening.
6.7 Forslag til behandling på ordinære repræsentantskaber skal være SABUS i hænde senest
14 dage inden datoen for repræsentantskabets afholdelse.

§7 Bestyrelsen
7.1 Den daglige administrative ledelse varetages af bestyrelsen.
7.2 Bestyrelsen består af:
   1. Landslederen (ansat og lønnet af Adventistkirken, Danmark).
   2. En repræsentant valgt af Adventistkirkens bestyrelse (Unionsbestyrelsen).
   3. Fem medlemmer, som vælges af foreningens repræsentantskab.
7.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær, og fastsætter selv sin
forretningsorden. Formanden vælges iblandt de medlemmer af bestyrelsen, som er valgt
af repræsentantskabet.
7.4 Bestyrelsens medlemmer er valgt for to år ad gangen.

§8 Landslederen
8.1 Den daglige praktiske ledelse varetages af landslederen.
8.2 Landslederen ansættes og lønnes af Adventistkirken, og godkendes af bestyrelsen.

§9 Spejderråd
9.1 Der fungerer to spejderråd, som koordinerende led mellem spejderne og bestyrelsen.
9.2 De to råd placeres geografisk efter behov, f.eks. Sjælland – øerne og Jylland – Fyn.

§10 Regnskab
10.1 SABUS’ regnskabsår er kalenderåret.
10.2 SABUS’ regnskab varetages af den af bestyrelsen valgte forretningsfører, og revideres
af en statsautoriseret eller registreret revisor, godkendt af repræsentantskabet.

§11 Tegning og hæftelse
11.1 SABUS forpligtes ved underskrift af formanden og tre bestyrelsesmedlemmer i forening,
eller af den samlede bestyrelse.
11.2 Der påhviler ikke SABUS’ medlemmer personlig hæftelse for SABUS’ forpligtelser.

§12 Vedtægtsændringer og opløsning
12.1 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden et
repræsentantskab.
12.2 Vedtægtsændringer skal vedtages af repræsentantskabet med 2/3 af de afgivne stemmer.
12.3 Opløsning af SABUS kræver vedtagelse med 2/3 af mulige delegerede stemmer. Såfremt
der er flertal for vedtægtsændringen, uden at majoritet foreligger, er bestyrelsen
berettiget til at indkalde til et nyt repræsentantskab, på hvilken opløsning kan vedtages
med 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer. Ved opløsning fordeles SABUS’
formue imellem de lokale kredse efter medlemsantal.