Dag 9 – Fyrbækkenet

”Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.” Heb 7,25

 

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud, fordi Jesus er din mellemmand og går i forbøn for dig.
 • Pris Gud for, at du, når du kommer til ham i kraft af Kristi fortjeneste, også iklædes hans præstedragt.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud vise dig hvilke synder, du skal bekende kun for ham. Tak ham for sejr over synd.
 • Bed Gud om tilgivelse for de gange, hvor du ikke tilstrækkeligt har værdsat det, som Jesus gør for dig. Bed om, at du må stole helt på hans nåde.
 • Tak Gud, fordi han tilgiver dig, som der står i 1 Joh 1,9.

Bøn og forbøn

 • Bed om, at du bedre må forstå og værdsætte, hvad det betyder, at Jesus går i forbøn for dig.
 • Bed om, at du også må få en byrde for at bede for andre. Bed Gud vise dig, hvem der trænger til din forbøn.
 • Bed for forældre, der beder for deres børn, som ikke elsker dig. Bed om, at de må få udholdenhed og aldrig give op.
 • Bed for dem, som føler, at der ikke er noget håb. Bed om, at de må lære at overlade byrderne til Jesus.
 • Bed for de mennesker, der ikke længere kommer i kirken. Bed om, at menigheden må nå dem med Guds kærlighed og tage imod dem med åbne arme.
 • Bed for den indsats, som hver enkelt menighed gør for at nå mennesker i og udenfor menigheden. Det kan dreje sig om alt fra bibelstudiegrupper, smågrupper, spejderarbejde, spaghettigudstjeneste, besøgsgrupper, uddeling af litteratur m.m. Bed Gud vise dig, hvordan du kan være hans hænder og fødder.
 • Bed Gud om vækkelse i menigheden. Bed om, at vi må stå for sandheden, koste hvad det koste vil.
 • Bed for Adventistkirkens mediearbejde inklusiv det arbejde, der gøres på de sociale medier. Bed om, at vi må gøre vort yderste for at nå mennesker i det 21. Århundrede med det evige evangelium.
 • Bed om, at Guds skaberværk må vedblive at fylde dig med forundring og taknemmelighed, og at du i din anerkendelse af Gud som skaber kan være medvirkende til at lære kommende generationer også at se Guds magt og kærlighed i naturen.
 • Bed om, at du må være med til at møde dine medmenneskers behov. Bed Gud om at velsigne det frivillige arbejde, der gøres for at lindre nød lokalt såvel som globalt.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at de må være åbne for Helligåndens påvirkning.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud, fordi Kristus går i forbøn for dig, og du har en fremtid og et håb.
 • Tak Gud, fordi ”Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke” (Rom 8,26).
 • Tak for, at Jesus ”helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem” (Heb 7,25).

 

Fyrbækkenet

”Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.” Heb 7,25

 

Fyrbækkenet og røgelsen er symboler på, at Jesus går i forbøn for os.

 

Som vor selvudnævnte forbeder holder han fyrbækkenet, hvis indhold er hans egen lydefri fortjeneste og hans folks bønner, bekendelser og lovprisning, frem for Gud. (Christ’s Object Lessons, s. 156)

Som vores mellemmand ved Faderens højre hånd har Kristus os altid for øje, for hans forbøn for os er lige så nødvendig som forløsningen ved hans blod. (Our High Calling, s. 50)

Jeg er så taknemmelig for, at vi kan sætte vores lid til Gud. Gud æres, når vi stoler på ham og kommer til ham med det, som vi kæmper med. . . . Vores frelse var ikke fuldendt så længe det kun var Herren Jehovas egen kærlighed, der var i spil. Ved sit alter har han indsat en forsvarer iklædt vor natur. Hans opgave er at gå i forbøn for os og fremstille os for Gud som sine sønner og døtre. Kristus går i forbøn for dem, som har taget imod ham. Gennem sin egen fortjeneste giver han dem kraft til at blive medlemmer af den kongelige familie – den himmelske konges børn. Og Faderen viser sin uendelige kærlighed til Kristus, som betalte vores løsesum ved sit blod, ved at byde Kristi venner velkommen og tage imod dem som sine egne. Han er fuldt ud tilfreds med den forsoning, som er sket. Gud herliggøres gennem sin søns inkarnation, liv, død og forbønner. . . .

Hvilken nedværdigelse! Hvor er vi privilegerede! Kristus er forbindelsesleddet mellem Gud og mennesker. . . . Når vi træder frem for Gud i kraft af Kristi fortjeneste, iklædes vi hans præstedragt. Han stiller os ved sin side og lægger sin menneskelige arm omkring os, mens han med den guddommelige arm griber fat i den evige Guds trone. Han lægger sin fortjenestes søde røgelse i det fyrbækken, som vi holder, så vore bønner kan få kraft. Han lover at høre og besvare vore bønner. Ja, Kristus selv formidler menneskers bønner til Gud, ligesom han også formidler Guds velsignelser til mennesker. I ham mødes guddommelighed og menneskelighed. (In Heavenly Places, s. 77)

Når Kristus går i forbøn for os, påvirker Helligånden vore hjerter til bøn, anger, lovprisning og tak til Gud. Når vi udtrykker vor taknemmelighed er det Helligånden, der spiller himmelsk musik på vor sjæls strenge.

Guds folks bønner, deres lovprisning og bekendelser, er som slagtofre, der stiger op i den himmelske helligdom. Men de er langt fra lydefri. Med mindre ypperstepræsten ved sin retfærdighed renser dem, er de ligeså tilsmudsede som deres menneskelige ophav, og Gud kan ikke tage imod dem. I fyrbækkenet med sit folks bønner, lovprisning og ofringer lægger Kristus sin egen lydefrie retfærdighed. Den velduftende røgelse blander sig med vore bønner, der således er fuldt og helt acceptable for Gud, og de besvares med største velvillighed fra hans side. (The Youth’s Instructor, 16. april 1903, paragraf 11 og 12)

Der er ingen grænser for, hvad Gud vil gøre for os. På nådens trone sidder han, som giver os lov til at kalde ham far. Men for Gud var frelsen ikke fuldendt, så længe det kun var hans egen kærlighed, der var i spil. Ved sit alter har han indsat en forsvarer iklædt vor natur. (Testimonies for the Church, bind 6, s. 363)

For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. (Hebr 4,15-16)

Ikke så snart er Guds barn trådt frem for nådestolen, før han får den mægtige forsvarer tilskikket. Så snart han åbner munden for at bekende og appellere om nåde, påtager Kristus sig hans sag og gør den til sin egen, idet han fremstiller begæringen som kom den fra ham selv.

Idet Kristus går i forbøn for os, skænker Faderen os hele sin rigdom af nåde til fri afbenyttelse, så vi selv kan nyde godt af den og dele den med andre. Jesus siger, at vi skal bede i hans navn. ”Jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig” (Joh 16,26-27), men bed i mit navn, for det vil give jeres bønner kraft, og Faderen vil skænke jer sin nådes rigdom. ”Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen” (Joh 16,24). (Testimonies for the Church, bind 6, s. 364)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger