Dag 8 – Urim og Tummim

”Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje.” Ef 5,15-17

  

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud for den, han er: vejleder og ven.
 • Tak Gud, fordi du igennem Bibelen kan kende hans vilje.
 • Pris Gud, fordi han gennem Jesus har åbenbaret sin vilje.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud vise dig hvilke synder, du skal bekende kun for ham. Tak ham for sejr over synd.
 • Bed Gud om tilgivelse for de gange, hvor du har været uvillig til at gøre hans vilje, som den fremgår af hans ord.
 • Tak Gud, fordi han tilgiver dig, som der står i 1 Joh 1,9.

Bøn og forbøn

 • Bed Gud minde dig om, at hans planer for dig er ”planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb” (Jer 29,11).
 • Bed om et sind, der elsker at gøre Guds vilje og ikke sin egen.
 • Bed om, at du må følge Jesu eksempel. Han kom ikke for at gøre sin egen vilje, men sin fars vilje. (Joh 6,38)
 • Bed Herren om visdom til at forstå, hvad hans vilje er i bestemte situationer. Bed om, at du altid må søge ham og adlyde hans ord.
 • Bed om, at Gud må vejlede de unge, der står overfor at vælge ægtefælle.
 • Bed Gud om at vejlede og åbenbare sin vilje for dem, som han har sat til at lede sin menighed.
 • Bed om, at bibelstudiemateriale, foldere og bøger som Vejen til Kristus må nå ud til mange. Bed om, at de må vække folks interesse for Gud og for studiet af hans ord.
 • Bed om, at menighedsmedlemmer, præster og ledere overalt må styrkes ved Guds ord hver eneste dag. Bed om, at Gud må lede dig til at søge ham hver dag og minde dig om, at uden ham kan du intet udrette.
 • Bed Gud gøre dig villig til at følge ham i alt. Bed ham vise dig, hvad du skal gøre for at vokse i lydighed til ham.
 • Bed om, at flere må slutte op om bibelstudiet hver uge, og at både medlemmer og besøgende må blive en del af et livsforvandlende fællesskab, der sammen studerer Bibelen og gør en forskel lokalt såvel som globalt.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at Helligånden vil vise dem, hvad Guds vilje for dem er.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud, fordi du må kende hans vilje.
 • Tak Gud, fordi han vil jævne dine stier, når du stoler på ham af hele dit hjerte og ikke støtter dig til din egen indsigt, men har ham i tankerne på alle dine veje. (Ordsp 3,5-6)
 • Tak for, at Jesus er vejen og sandheden og livet. (Joh 14,6)

 

Urim og Tummim

”Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje.” Ef 5,15-17

 

Urim og Tummim blev sat på ypperstepræstens skuldre og indikerede Guds vilje for sit folk. Det er vigtigt, at vi forstår, hvad Kristus gør for os, og hvad hans vilje er for vort liv.

 

Hvert eneste menneskes sjæl kan enten frelses eller fortabes. Alle har en igangværende sag for Guds domstol, og alle må træde personligt frem for dommeren. Det er derfor vigtigt ofte at tænke fremad til den dag, hvor dommen er sat og bøgerne åbnet, og hvor hvert eneste menneske, ligesom Daniel, må stå ved sin lod ved verdens aften. (Evangelism, s. 222)

I alle livets små og store forhold bør det vigtigste spørgsmål være, ”Hvad er Guds vilje?” ”At adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vædderes fedt” (1 Sam 15,22). Kristus opfordrer sine børn til at gøre sig fri af egoisme, begærlighed og urenhed. ”Kom til mig,” siger han, ”og jeg vil give jer hvile” (Matt 11,28). Giv efter for min oplæring. Underlæg dig min vilje og min måde at gøre tingene på. Lad dit liv smelte sammen med mit liv. Så vil du få den skat, som holder ind i evigheden. (Signs of the Times, 19. februar 1902, paragraf 13)

Hvad er Guds vilje? Hvad skal jeg gøre for at herliggøre Gud? Det er min pligt at tjene min frelser med udelt kærlighed. Jeg regner alting for kun at være slagger, hvis jeg kan vinde Kristus. Himmelen, det evige liv, er alt, hvad jeg higer efter, og Kristus er død, for at jeg kan komme til at eje den evige herlighed. (At jeg må kende ham, s.199)

Alt, hvad der gøres for at bryde den magt, som en dårlig vane har over os, er et manddomstegn. Gud ønsker, at vi ved målrettet indsats skal stile mod det ophøjede rene liv, vokse i åndelig styrke og benytte de evner, som Gud har udstyret os med til opbyggelse af moralen. De himmelske engle glæder sig, når unge mennesker vinder sejr i Jesu navn. (The Youth’s Instructor, 12. november 1896, paragraf 6)

"Thi dette er Guds vilje" med jer, "at I helliggøres." 1Tess. 4,3. Er det også din vilje? Dine synder kan forekomme dig som bjerge; men hvis du ydmyger dig og bekender dine synder i tillid til en korsfæstet og opstanden Frelser, så vil han tilgive dig og rense dig fra al uretfærdighed. Gud kræver, at du fuldstændig retter dig efter hans lov. Denne lov er som genlyden af hans røst, som siger: "Mere hellig, ja, endnu mere hellig!" Begær Kristi nådes fylde. Lad dit hjerte fyldes med inderlig længsel efter hans retfærdighed, som ifølge Guds ord virker til fred og som giver ro og tryghed for evigt. (Mesterens efterfølgere, s. 298)

Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! (2 Kor 5,17)

Alt, hvad der skal til, for at Guds folk kan opnå en fuldkommen karakter, er allerede tilvejebragt. Som apostlen siger det: ”For dette er Guds vilje, at I skal helliges” (1 Thess 4,3). Lad enhver drikke af den uudtømmelige kilde til moralsk og intellektuel kraft, så han kan handle retfærdigt. Kristi kors har gjort det muligt for mennesket at være i harmoni med sine medmennesker og med Kristus i Gud. Faderen lover at elske dem, som tror, at Kristi døde for dem, ligeså højt som han elsker sin enbårne søn. Kristi kors er vor sikkerhed for, at vi kan være fuldkomne i ham. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16). I Kristus findes fortræffelighed, intellektuelt format og moralsk ydeevne. (Review and Herald, 30. november 1897, paragraf 9)

Gud byder jer med den ene hånd, troen, at gribe Guds mægtige arm, og med den anden hånd, kærligheden, at række ud til fortabte sjæle. Kristus er vejen, sandheden og livet. Følg ham. Lad ånden og ikke kødet lede jer. Lev som han levede. Det er Guds vilje, at I helliggøres. Jeres opgave er at gøre hans vilje som opretholder jeres liv til sin ære. I vinder ingenting ved det, som I gør for jer selv. At gøre noget for andre, at værne mindre om sig selv og hengive sig helt til Gud, tager han imod og belønner med sin rige nåde. (Testimonies for the Church, bind 2, s. 170)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger