Dag 7 – Brystskjoldet

”Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind.” 1 Kor 1,10.

 

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud for den, han er: kærlighed, fred og fællesskab.
 • Tak Gud for det eksempel på fællesskab blandt de kristne, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger.
 • Tak Gud, fordi han også i dag holder sammen på familier og menigheder.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud vise dig, hvilke synder, du skal bekende for andre, og hvilke du skal bekende kun for ham. Tak ham for sejr over synd.
 • Bed Gud om tilgivelse for de gange, hvor du ved ord eller handling har været med til at skabe splittelse i menigheden.
 • Tak Gud, fordi han tilgiver dig, som der står i 1 Joh 1,9.

Bøn og forbøn

 • Bed om, at Gud må føre sit folk til enhed ”i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde” (Ef 4,13).
 • Bed om, at du ikke må gøre noget ”af selviskhed og heller ikke af indbildskhed”, men i ydmyghed sætte ”de andre højere end” dig selv. (Fil 2,3)
 • Bed om et ydmygt hjerte og kærlighed til de mennesker, som det kan være vanskeligt at leve og samarbejde med.
 • Bed Gud vise dig, om du er med til at skabe splid i menigheden eller i familien. Bed ham forvandle dit hjerte, så du kan være med til at styrke fællesskabet.
 • Bed for samarbejdet blandt menighedslederne i din lokale menighed og på verdensplan.
 • Bed om, at adventister overalt må se vigtigheden af, at hvert eneste menighedsmedlem engagerer sig i arbejdet. Bed om, at du må være et vidne for Gud, hvad enten det er på det personlige plan, som medlem af en lille gruppe eller i forbindelse med en stor offentlig kampagne.
 • Bed om, at Helligånden må åbne hjerterne hos dem, der lytter til Adventist World Radio (AWR) – særligt i storbyerne. Bed om, at menigheden aktivt må følge op på og modtage dem, der søger dig.
 • Bed Gud velsigne verdenskirkens missionstiltag. Bed om, at de involverede må samarbejde i kærlighed til hinanden og i kærlighed til Gud.
 • Bed Gud velsigne og inspirere udbredelsen af kristen litteratur (både trykt og elektronisk). Bed Gud kalde evangelister, volontører, forfattere og mediearbejdere til dette vigtige arbejde, og bed ham om finansiel støtte til arbejdet, så hans ord om håb og liv må nå endnu flere.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at de må være åbne for Helligåndens påvirkning.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud for Jesus, som i Joh 17 bad om, at vi må være ét i ham.
 • Tak Gud, fordi vi, når vi er ét i Kristus, kan vise verden, at Jesus er Guds søn. (Joh 17,21)

 

Brystskjoldet

”Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind.” 1 Kor 1,10.

 

De 12 sten, der symboliserede Israels 12 stammer, dækkede brystskjoldet nær ypperstepræstens hjerte. Det er vigtigt, at vi står sammen og lader os forene i Kristi kærlighed, så hans kærlighed bliver synlig for mennesker i og udenfor menighedsfællesskabet.

 

Hemmeligheden bag Guds sags fremgang er vort samarbejde. Vor indsats må koncentreres. Hver del af Kristi legeme må gøre sit for Guds sag i henhold til sine gudgivne evner. Når vi møder hindringer og vanskeligheder, må vi stå sammen, skulder ved skulder og hjerte ved hjerte.

Hvis kristne stod sammen og rykkede frem i fællesskab under ledelse af én og samme kraft og med samme mål for øje, ville vi sætte verden i brand. (Christian Service, s.75)

Der findes ikke højere kald end at gå fra dør til dør, for det er et moralsk krævende arbejde. De, der giver sig i kast med dette arbejde, må til stadighed lade sig lede af Guds ånd. Der er ikke plads til selvforherligelse. Ingen af os kan jo prale af noget, som vi ikke har fra Kristus. Som brødre må vi elske og støtte hinanden. Vi må være omsorgsfulde og hensynsfulde. Vi må stå sammen og trække i samme retning. Kun de, som i praksis udlever Jesu bøn, kan stå den prøve, som vil ramme hele jorden. De, som forherliger sig selv, underlægger sig Satans magt og bliver lette ofre for hans bedrag. Gud kalder sit folk til at løfte banneret højere for hver dag. Hvis vi følger hans stemme, vil han være med os, og vore bestræbelser vil blive kronet med succes. I vort arbejde vil vi modtage Guds velsignelser og samle os skatte ved hans trone. (The Colporteur Evangelist, s. 25)

Så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv.” (Fil 2,2-3)

Det er alt for almindeligt, at de udsendte kører deres eget løb. Det må ophøre, og Guds tjenere må stå sammen. Alt for ofte er holdningen: ”Skal jeg vogte min bror?” Og englen sagde, ”Ja, du skal vogte din bror. Du skal vise din bror opmærksomhed, du skal interessere dig for, hvordan det går ham og møde ham med venlighed og kærlighed. Stå sammen, stå sammen.” Det var Guds hensigt, at mennesket skulle være åbenhjertig og ærlig, uden forstillelse, sagtmodig, ydmyg og ligefrem. Det er grundprincipperne i himmeriget. Sådan har Gud forordnet det. (Gospel Workers 1892, s. 259)

Der hersker for megen kulde og ligegyldighed – en generel ”og hvad så” holdning – blandt de, der kalder sig Kristi efterfølgere. Alle burde føle en byrde for hinanden og ivrigt beskytte hinandens interesser. ”Elsk hverandre.” Så vil vi sammen udgøre en stærk mur mod Satans påfund. I modgang og forfølgelse vil vi ikke tilslutte os de hævngerrige og ikke forene os med dem, der følger den store oprører, hvis hensigt det er at anklage brødrene, krænke deres ære og tilsmudse deres omdømme.

Lad os slutte året af ved helt at tilintetgøre hver lille fiber af roden til bitterhed og begrave den helt med det gamle år. Begynd det nye år med større omsorg og dybere kærlighed til hvert eneste medlem af Guds familie. Stå sammen. ”Forenet består vi; splittet går vi under.” Tag et mere ophøjet og ædelt standpunkt, hvad dette angår end nogensinde før. (Our High Calling, s. 370)

Den kritik som det lykkes Satan at vække blandt dem, der kalder sig Guds folk, vil hurtigt sprede sig som ringe i vandet. Giv ikke den negative og kritisk indstilling råderum, for den er Satans påfund, og med den følger misundelse, jalousi og gensidig mistro.

Stå sammen, hører jeg vor frelser sige. Stå sammen. Der er styrke i sammenhold. Alle, som er på Herrens side, vil stå sammen. Der er brug for, at de, som tror sandheden, forenes i kærlighed. Alt, hvad der fører til splid, er fra Djævelen. Det er Herrens plan, at hans folk skal være ét med ham som grene på vintræet. Så vil de også være ét med hinanden. (Selected Messages, bind 3, s. 351-352)

Må alle søge at opfylde Jesu bøn: ”at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig” (Joh 17,21). Det er sandt sammenhold! Og som Kristus siger: ”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden” (Joh 13,35). (Testimonies for the Church, bind 5, s. 488-489)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger