Dag 6 –Skærfet

”I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har.” 1 Pet 3,15

 

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud for den, han er: beskytter og forsvarer.
 • Tak Gud, fordi du får lov til at vidne om ham.
 • Tak Gud, fordi han ikke bare kalder dig til tjeneste, men også giver dig de evner og kræfter, der skal til.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud vise dig hvilke synder, du skal bekende kun for ham. Tak ham for sejr over synd.
 • Bed Gud om tilgivelse for, at du ikke altid er villig til at tjene ham.
 • Bed Gud tilgive dig for de tidspunkter, hvor du har modsat dig hans kald til at vidne for ham.

Bøn og forbøn

 • Bed Gud om at gøre dig villig til at tjene ham.
 • Bed Gud vise dig, hvordan du kan lade dit lys skinne for mennesker, så de ser dine gode gerninger og priser din fader, som er i himlene. (Matt 5,16)
 • Bed om, at du må være opmærksom på de anledninger, Gud giver dig til at tjene ham.
 • Bed om, at Gud må give dig de rette ord, når lejligheden byder sig.
 • Bed om hjælp til kun at tjene én herre. (Matt 6,24)
 • Bed for familierne. Bed om, at de må spejle din kærlighed hjemme og blandt venner og bekendte. Bed Gud hele de brudte forhold og beskytte de mishandlede og misbrugte. Bed om hans forvandlende kraft, hvor det ser mest håbløst ud.
 • Bed for de tusinder Global Mission pionerer, som planter menigheder, hvor der ingen var før. Mange af dem arbejder helt alene eller under meget vanskelige vilkår, så bed for deres sikkerhed, for visdom og succes.
 • Bed for ’Adventist Professionals’ Network’. Giv dem anledninger til at nå de højtuddannede og velstillede i byerne.
 • Bed om, at Gud må beskytte de menighedsmedlemmer, der dagligt chikaneres og trues med frihedsberøvelse pga. deres tro. Bed om, at de må få visdom og mod.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at de må være åbne for Helligåndens påvirkning og selv blive vidner for Gud.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud, fordi han forvandler dig gennem tjeneste for ham.
 • Tak Gud for den glæde, du oplever, når du vidner om ham.
 • Tak Gud, fordi vi i Kristus har et forbillede på, hvordan vi tjener ham.

 

Skærfet

”I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har.” 1 Pet 3,15

 

Ypperstepræstens skærf var tegnet på, at han nu var fuldt påklædt og klar til tjeneste. På samme måde bør vi altid være klar til at tjene og vidne om Gud.

 

Guds folk skal være kendetegnet ved, at de tjener ham fuldt og helhjertet uden at fremhæve sig selv og altid i bevidsthed om den pagt, hvorved de har viet deres liv til tjeneste for Herren. (Christian Service, s. 236)

Hvad vil det sige at tjene Gud? Det handler om at ligne ham i væsen: at spejle ham. At tjene Gud handler om at holde hans bud og helt åbenlyst stille sig under prins Emmanuels blodstænkte banner og ikke under den frafaldnes sorte banner. De, der tjener Gud, stræber efter at gøre hans vilje og viser derved, hvilken hær de tilhører. (Signs of the Times, 1. februar 1899, paragraf 3)

Uanset hvilket arbejde vi udfører, lærer Guds ord os: ”Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren.” ”Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt,” for ”I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.” Rom 12,11. Præd 9,10. Kol 3,24. (Christ’s Object Lessons, s. 346)

Vær altid parat til at dele af det lys, som du har fået. Stå ved dine principper og hold intet skjult. Bekend kulør, for du er ”et skuespil for verden, for både engle og mennesker” (1 Kor 4,9). Løb ikke fra dit ansvar. Du kan ikke tjene både Gud og Baal. Gud ønsker, at hans sønner og døtre modigt står for det, som er ret, så verden kan vide, hvor de står i modgangstider. (Signs of the Times, 1. august 1900, paragraf 4)

Gud ønsker, at I skal vinde mennesker, og derfor skal I ikke påtvinge nogen jeres teologiske doktriner, men ”altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har . . . med sagtmodighed og gudsfrygt” (1 Pet 3,15). Hvorfor frygt? Fordi I skal passe meget på, at jeres ord ikke smager af selvhøjtidelighed, er uovervejede eller bliver sagt på en måde, som ikke er i Kristi ånd. Knyt jer helt og holdent til Kristus og præsenter sandheden, som den findes i ham. (Manual for Canvassers, s. 34)

Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. (Matt 5,16)

Gud ønsker, at alle troende skal vinde mennesker for ham, og han vil velsigne enhver, der frimodigt søger visdom og vejledning hos ham. Idet de går forsigtigt til værks, går på visdoms vej og forbliver tro mod Herren, Israels Gud, vil deres liv spejle Kristi renhed og enkelthed og vidne om sand gudsfrygt. I alt hvad de siger og gør, ærer de den Gud, som de tjener.

Hvis den troende er besjælet af sand missionsånd, er hans liv et brev, som kan læses af alle. Han taler sandhed uden forstillelse. Hans gudsfrygt, tjenstivrighed og gudgivne dømmekraft vokser med tiden, og det er tydeligt for en ikke-troende verden, at Gud er ham nær og vejleder ham. Den omvendtes ord ledsages af en kraft, der rører selv det koldeste hjerte, for også de, der ikke kender Gud, vil være i stand til at skelne mellem det menneskelige og det guddommelige.

Mine brødre og søstre, føler I den åndelige sandheds helliggørende kraft i jeres hjerte, liv og karakter? Har I forvisning om, at Gud for sin elskede søns skyld har tilgivet jeres synder? Stræber I efter at leve med ren samvittighed overfor Gud og mennesker? Beder I indtrængende for venner og naboer? Hvis I har fred med Gud og har overgivet alt til ham, vil I også kunne vinde mennesker for ham. (Manuscript Releases, bind 8, s.212-213)

Lad os tale venligt til de mennesker, som vi søger at vinde. Gud vil være visdom for den, som kommer til ham for at få visdom. Vi skal benytte enhver anledning, bede Gud om at vejlede os og altid være klar med et svar til enhver, der spørger ind til det håb, som vi har. For ikke at efterlade et negativt indtryk hos et menneske for hvem Kristus er død, bør vi løfte vort hjerte til Gud, så vi, når lejligheden byder sig, må få de rette ord på rette tidspunkt. Hvis du bestemmer dig for at tjene Gud på denne måde, vil Guds ånd hjælpe dig. Helligånden vil finde anvendelse for de sandhedsord, der tales i kærlighed. Sandheden vækker til live, når den der taler er fyldt af Kristi nåde. (The Publishing Ministry, s.307)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger