Dag 5 – Efoden

”Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed.” Es 46,4

  

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud for den, han er: mægtig, tålmodig og i stand til at frelse.
 • Pris Gud, fordi han har båret dig gennem vanskelige tider.
 • Tak Gud, for den glæde og fred, som du har fundet i ham.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud vise dig, hvilke synder du skal bekende for andre, og hvilke du skal bekende kun for ham. Tak ham for sejr over synd.
 • Bed om tilgivelse for de gange, hvor du har kæmpet videre i egen kraft i stedet for at lade dig bære af ham.
 • Tak Gud for hans løfte om tilgivelse i 1 Joh 1,9.

Bøn og forbøn

 • Bed Gud bære dig, når du er svag.
 • Bed om, at Guds magt må udøves i din magtesløshed. (2 Kor 12,9)
 • Bed om, at dit hjerte ikke må forfærdes. (Joh 14,1)
 • Bed om, at du må stole på Guds løfter i Esajas bog kapitel 41,10. Bed om, at Gud vil styrke dig og hjælpe dig og holde dig fast i hans sejrrige hånd.
 • Bed for de unge og for familierne i menigheden. Bed om, at Gud vil bære dem gennem svære tider.
 • Bed om, at Gud vil vise dig hen til dem, som har det skidt. Bed ham om at bære dem gennem vanskelighederne.
 • Bed Gud lære dig, hvordan du kan overgive dig helt til ham. Bed om, at menigheden må blive ét i Kristus og sammen forkynde det sidste høje råb.
 • Bed om, at vi som menighed ydmygt og med glæde må dele de bibelske sandheder, som Gud har åbenbaret for os, med dem omkring os.
 • Bed for smågrupper og husmenigheder overalt i verden. Bed om, at endnu flere må vidne om Jesus og hans kærlighed blandt naboer og venner.
 • Bed Gud om at vise dig, hvordan du og din menighed klart og tydeligt kan formidle evangeliet på nye måder. Bed om, at det må være Jesu kærlighed, der gennemsyrer alt, hvad vi tror.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at de må indse deres behov og være åbne for Helligånden.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud for, at ”de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.” (Es 40,31)
 • Tak Gud, fordi ”alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet” (Rom 8,28).
 • Tak Gud, fordi han besvarer de bønner, som vi beder i overensstemmelse med hans vilje.


Efoden

”Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed.” Es 46,4

 

Ligesom ypperstepræsten bar efoden på sine skuldre, bærer vores ypperstepræst vore byrder, styrker os i prøvelser og giver os kraft til at være vidner for ham, også under vanskelige forhold.

 

Vor dyrebare frelser indbyder os til slå os sammen med ham og forene vor svaghed med hans styrke, vor uvidenhed med hans visdom og vor uværdighed med hans fortjeneste. (The Faith I Live By, s.96)

”Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.” (1 Pet 5,7)

Der findes et effektivt lægemiddel for de modløse. Det hedder tro, bøn, arbejde. Tro og arbejde vil skænke en tillid og en tilfredsstillelse, som vil tiltage dag for dag. Er du fristet til at give efter for bange anelser og dyb fortvivlelse? Du skal ikke frygte, selv ikke i de mørkeste dage, når udsigterne er dårligst. Tro på Gud. Han kender dit behov. Han er almægtig. Hans uendelige kærlighed og omhu svigter aldrig. Du skal ikke frygte for, at han ikke vil opfylde sine løfter. Han er den evige sandhed. Han vil aldrig forandre den pagt, han har sluttet med dem, der elsker ham. Han vil skænke sine trofaste tjenere den hjælp, de behøver, i den givne situation. Apostlen Paulus sagde: "Han har svaret mig: "Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt." . . . Derfor er jeg vel til mode under magtesløshed, under mishandlinger, i nød, under forfølgelser, under ængstende kår for Kristi skyld; thi når jeg er magtesløs, da er jeg stærk." 2Kor. 12,9-10. (Profeter og Konger, s.84)

De, der elsker og tjener ham, vil dagligt få ny styrke. Han stiller sin forstand rådighed for dem, så de kan opfylde hans hensigter uden at fejle. Fortvivlelse hører ikke hjemme i arbejdet for Gud. Vor tro skal kunne holde til det pres, der lægges på den. Gud både kan og vil skænke sine tjenere al den styrke, de har brug for. Han vil langt overgå de højeste forventninger, som de, der stoler på ham, nærer til ham. Han vil give dem den visdom, som  kræves i hver enkelt situation. (Testimonies for the Church, bind 8, s.10-11)

Vi kan i egen kraft hverken tilegne os eller praktisere Kristi religion, for hjertet er fremfor alt svigefuldt. Men Jesus Kristus, sjælens store læge, hvis indsigt i det menneskelige sind langt overgår vor egen, har vist os, hvordan vi kan blive renset for al synd. ”Min nåde er dig nok” (2 Kor 12,9), siger han til dem, der sørger over deres utilstrækkelighed. ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” (Matt 11,28). Han, som beder os følge ham, lægger ikke nogen byrde uovervejet på vore skuldre. Til den hårdt prøvede sjæl siger Kristus: Jeg kan give dig styrke til at leve det kristne liv. Når vi fæstner blikket på Jesus, troens banebryder og fuldender, vil vi se et glimt af hans ansigts lys, afspejle ham og blive fuldvoksne mænd og kvinder i Kristus Jesus. Vor religion vil virke tiltrækkende på andre, fordi den dufter af Kristi retfærdighed. Vi vil være lykkelige, for retfærdighed, fred og glæde vil være vor åndelige føde. (Review and Herald, 4. maj 1987, paragraf 11)

Det er stort at have et afklaret forhold til Gud, at være en sjæl i harmoni med dets skaber. Når vi står i fare for at blive smittet af negative påvirkninger, der vil lokke os bort fra vor pligt, står engle klar til at redde os. Men opsøger vi fristelsen, kommer vi til at mangle guddommelig hjælp til at overvinde den. De tre embedsmænd udholdt ildovnen, fordi Jesus var sammen med dem i flammerne. Havde de i egen kraft kastet sig ind i ilden, havde ilden fortæret dem. Sådan vil det også være for os. Opsøger vi ikke bevidst fristelserne, vil Gud bevare os, når fristelserne møder os. (Signs of the Times, 2. september 1897, paragraf 11)

Herren vil udgyde sin ånd over mennesker og forberede dem på det arbejde, der skal gøres. Sandhedens Gud vil selv gøre dem i stand til at formidle et nyt og levende vidnesbyrd om ham. De skal være hans vidner. Det bliver ikke noget, de selv finder på. De vil blive drevet af Guds ånd til at forkynde sandheden. Gud vil give dem kraft. Han ved, hvad der skal gøres, og år efter år lægger han sin slagplan. Han lader ikke mennesker drive omkring som de lyster. De, der melder sig på banen, vil han virke i og igennem. (Review and Herald, 25. maj 1897, paragraf 11)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger