Dag 4 – Kappen

”Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe.” Es 61,10

  

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud for den han er: retfærdig, ren og stærk.
 • Tak Gud for Kristi retfærdigheds kappe.
 • Pris Gud, fordi ”Retfærdighed skaber fred, retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid.” (Es 32,17)

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud om at vise dig din synd, og bekend den for ham.
 • Bed om tilgivelse, fordi du ind imellem forsøger at skabe din egen retfærdigheds kappe i stedet for at tage imod den, som Kristus tilbyder dig.
 • Bed om tilgivelse for din egen selvtilstrækkelighed.

Bøn og forbøn

 • Bed om, at du må tage imod Kristi retfærdigheds kappe.
 • Bed om, at du må se, hvordan dine egne forsøg på retfærdighed ser ud i Guds øjne: ”al vor retfærdighed blev som snavset tøj” (Es 64,5).
 • Bed om, at du må lære at ”Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred” (2 Tim 2,22).
 • Bed om, at du må lære ikke at leve ”i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden” for at ”lovens krav skulle opfyldes” i dig. (Rom 8,4)
 • Bed om, at du må bære retfærdighedens frugter.
 • Bed Gud om at beskytte de unge mod verdens fristelser og lære dem at se hen til Jesus.
 • Bed Gud lære dig, hvordan du kan dele livets brød med andre. Bed ham om styrke, når du er svag, om mod, når du er bange.
 • Bed om, at vi som menighed må få et fornyet fokus på Daniels bog, Åbenbaringens bog og andre profetier. Giv os et solidt håb for fremtiden og en klart indblik i kampen mellem Kristus og Satan.
 • Bed Gud lære dig at studere hans ord hver dag. Bed om, at flere må dykke ned i profeterne og det, som Ellen White siger derom, via bibellæseplanen ”Believe His Prophets”.
 • Bed om, at du må sætte større pris på – og dykke dybere ned i – den visdom, som Gud har givet vor menighed gennem Ellen White. Bed om, at du gennem hende må få en større forståelse af Guds ord, Bibelen.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at Helligånden må vende deres hjerter og tanker til Gud.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud, fordi enhver som ønsker Kristi retfærdighed må få den som gave.
 • Tak Gud for Jesu liv og død, som giver dig adgang til hans retfærdighed.


Kappen

”Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe.” Es 61,10

 

Kappen symboliserer Kristi retfærdighed, der skjuler vor nøgenhed, når bare vi tager imod den.

 

Alle, der har taget Guds retfærdigheds kappe på, vil stå fremfor ham som udvalgt, trofast og loyal. Satan har ingen magt til at vriste dem ud af Jesu hånd. Kristus tillader ikke, at nogen sjæl, som i anger og tro beder om beskyttelse, bliver underlagt fjenden. I sit ord har han lovet, at den der ”søger min beskyttelse . . . slutter fred med mig” (Es 27,5). Guds løfte til Josva gælder alle: ”Hvis du vandrer ad mine veje og holder mine bud . . . (giver jeg) dig adgang til at færdes blandt dem, der står her” (Zak 3,7). Guds engle vil omslutte dem på hver side her på jorden, og de vil til sidst få en plads blandt de engle, der står for Guds trone. (Counsels for the Church, s. 351, 352)

Det er Kristi retfærdighed, der retfærdiggør den angrende synder og gør ham acceptabel for Gud. Uanset hvor syndigt hans liv har været, vil han, hvis han tror på Jesus som sin personlige frelser, stå for Gud iført Kristi retfærdigheds pletfrie klæder. (Faith and Works, s.106)

Jeg ”regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen” (Fil 3,9).

Synderen, der netop er død i overtrædelse og synd, bliver levendegjort ved tro på Kristus. Ved troen forstår han, at Jesus, der lever i evighed, er hans frelser, som helt og fuldt kan ”frelse dem, som kommer til Gud ved ham” (Heb 7,25). I den forsoning, som er blevet ham til del, ser den troende bredden og længden og højden og dybden af frelsen – hvor fuldstændig den er og købt for så ufatteligt et beløb, at hans sjæl fyldes af lovprisning og taknemmelighed. Han ser som i et spejl Guds herlighed, og ved Guds ånd forvandles han, så han kommer til at ligne det, han ser. Han indser at Kristi retfærdigheds kappe, vævet på himlens væv og fremstillet af Kristi lydighed, tilregnes den angrende sjæl gennem troen på hans navn.

Når synderen først ser Jesu altoverskyggende skønhed, virker synden ikke længere tiltrækkende, for han ser den ypperste blandt titusinder: han, hvis skønhed er uden sammenligning. Han mærker på egen krop kraften i evangeliet, der er lige så genialt gennemtænkt, som dets hensigt er dyrebar. (Faith and Works, s. 106, 107).

Idet Guds folk blotlægger deres sjæl for ham og beder om et rent hjerte, lyder ordren, ”Tag de snavsede klæder” af dem, og de opløftende ord, ”Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på” (Zak 3,4). De hårdt prøvede men trofaste Guds børn iklædes Kristi retfærdigheds pletfrie kappe. Den foragtede rest iføres strålende klæder, der aldrig mere skal tilsmudses af denne verdens fordærv. Deres navne står i lammet livsbog sammen med navnene på de trofaste til alle tider. De har modstået bedragerens rænker, og dragens brøl har ikke fået dem til at svigte. Nu er de for altid i sikkerhed for fristerens onde planer. Deres synder er overført til syndens ophavsmand. (Counsels for the Church, s. 353)

Tro i bred forstand er ikke nok. Vi må bære Guds retfærdigheds kappe åbenlyst, uforfærdet og med beslutsomhed, idet vi ikke forventer os for meget af mennesker, men holder blikket fæstet på Jesus og lader os henføre af hans fuldkommenhed. Så vil vi hver især afspejle ham og tydeligt vise, at det er sandheden, der giver os styrke, for den helliggør sjælen og retter hver tanke ind i lydighed til Kristus. (Reflecting Christ, s.108)

Den retfærdige, som oprigtigt elsker og ærer Gud, er iklædt Kristi retfærdigheds kappe i medgang såvel som i modgang. Selvfornægtelse, selvopofrelse, barmhjertighed, venlighed, kærlighed, tålmodighed, indre styrke og kristen tillid er de frugter, som bæres af dem, der i sandhed er forbundet med Gud. Deres gerninger udbasuneres ikke nødvendigvis for verden, men helt personligt kæmper de en daglig kamp mod det onde og vinder dyrebare sejre over fristelser og uret. (God’s Amazing Grace, s. 31)

”På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.” (1 Pet 2,24)

I hver eneste af os vil der udkæmpes en kamp for at overvinde synden i vort eget hjerte. Det kan til tider være smertefuldt og nedslående, for vi fristes til at fokusere på vore egne mangler, når vi i stedet burde se hen til Jesus og tage imod hans retfærdigheds kappe. Enhver som går igennem perleporten ind i Guds by vil gøre det som sejrherre, og hans største sejr vil være over selvet. (God’s Amazing Grace, s. 31)

Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. (Sl 23,3)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger