Dag 3 – Bare fødder

”Du må ikke komme nærmere! Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord.” 2 Mos 3,5

 

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud for den, han er: uforlignelig og kærlig.
 • Pris Gud, fordi han ydmygede sig selv og blev menneske.
 • Pris Gud, fordi han ”bor i det høje og hellige og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte.” (Es 57,15)

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud om at vise dig, hvilke synder du skal bekende kun for ham. Tak ham for sejr over de synder.
 • Bed om tilgivelse for de gange, hvor du var alt andet end ydmyg.
 • Bed om tilgivelse for, at din stolthed har stået i vejen for at bekende din skyld og erkende dit behov for ham.

Bøn og forbøn

 • Bed Herren vise dig, hvad det vil sige at "ydmyge (sig) . . . under Guds stærke hånd” (1 Pet 5,6).
 • Bed Jesus vise dig, hvordan du tager hans åg på dig og lærer af ham, for han er sagtmodig og ydmyg af hjertet. (Matt 11,29)
 • Bed Gud vise dig, hvor du har brug for at lære ydmyghed.
 • Bed Herren om at indsætte gudhengivne og ydmyge menighedsledere, som afspejler Kristus i ord og handling. Bed ham vise dig, hvordan du kan bakke dem op gennem bøn, opmuntrende ord og villig tjeneste.
 • Bed om, at menigheden trofast og helhjertet må forkynde de tre engles budskaber i Åbenbaringens bog kapitel 14 og om visdom til se, at alle budskaberne har Kristi retfærdighed som omdrejningspunkt.
 • Bed Gud velsigne de centre for indflydelse, som lige nu oprettes i mange storbyer. Bed om, at man der må være i stand til at se menneskers behov finde måder at møde dem på. Bed Gud om at vise dig, hvordan du kærligt kan lede andre til ham.
 • Bed om vækkelse og reformation i dit eget liv, i din familie og i din menighed. Bed om, at hans nåde må strømme gennem dig til andre.
 • Bed om, at menigheden rundt omkring i verden må bede som aldrig før. Bed Gud om at udgyde sin ånd som lovet i Joels Bog kapitel 3, i Hoseas’ Bog kapitel 6 og i Apostlenes Gerninger kapitel 2.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at de ydmygt må tage imod Helligåndens vejledning.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud for hans løfter: ”De ydmyge vejleder han i retfærdighed, han lærer ydmyge sin vej.” (Sl 25,9)
 • Sig tak for Jesus, som ” ydmygede sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.” (Fil 2,8)
 • Tak for, at ydmyghed går forud for ære (Ords 15,33).

 

Bare fødder

”Du må ikke komme nærmere! Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord.” 2 Mos 3,5

 

Moses kunne kun nærme sig Gud, når han viste ham den rette ærbødighed. At tage skoene af var et symbol på den respekt, som er en forudsætning for sand tilbedelse.

 

Alle, der træder frem for Guds åsyn, bør færdes ydmygt og ærbødigt. (Patriarker og profeter, s. 126)

I Jesu navn kan vi tillidsfuldt komme frem for Gud, men vi må ikke nærme os ham med formastelig dristighed som om han var vor ligemand. Der er nogle, der taler til den store, almægtige, hellige Gud, der bor i et utilgængeligt lys, som om de talte til en jævnbyrdig eller underordnet. Der er mennesker, der opfører sig dårligere i Guds hus, end de ville vove at gøre i en jordisk konges audienssal. . . . Vi bør vise Gud megen ærbødighed. Alle, der virkelig fatter hans nærværelse, vil bøje sig i ydmyghed for ham” (Patriarker og profeter, s 126).

At udvise ydmyghed er ikke det samme som at lægge intellekt og bestræbelser på hylden og leve et livet som en kryster, der skyr ethvert ansvar af frygt for ikke at slå til. Sand ydmyghed er at gøre Guds vilje ved hans kraft. (God’s Amazing Grace, s. 270)

(Gud) viser så meget større nåde. Derfor hedder det: Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde. (Jak 4,6)

Gud vælger selv, hvem han virker igennem. Sommetider vælger han det mest beskedne redskab til den største opgave, for hans magt udøves i menneskers magtesløshed. Vi har vores egen målestok, hvormed vi vurderer om noget er småt eller stort, men Gud er ikke underlagt vore standarder. Vi kan ikke regne med, at det der er betydningsfuldt for os også er det for Gud, eller at det der synes ubetydeligt for os også er ubetydeligt i hans øjne.

Det giver ingen mening at prale af egne fortjenester. . . . frelsen skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af, men nåde. . . .

Der er ikke noget ophøjet ved at fremhæve sig selv. Den, hvis mål er at selvforherligelse, vil komme til mangle den nåde, som alene kan gøre ham effektiv i tjeneste for Kristus. At give efter for stolthed og selvtilfredshed skader Guds sag. . . . (God’s Amazing Grace, s.270)

”Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer.” (1 Pet 5,6). Hele himlen samarbejder med dem, som kommer til Kristus for at få evigt liv, underlægger sig ham og overgiver alt til Gud. Gud forlanger, at hans tjenere står under prins Emmanuels blodstængte banner og i hans kraft stræber på at efterleve sandhedens rene og uforfalskede principper. De må aldrig forlade selvfornægtelsens og ydmyghedens vej, som alle sande kristne må gå på. Når de således underlægger sig Gud, vil Kristus, ”herlighedens håb” (Kol 1,27), vokse frem i deres indre. Klædt i hans sagtmodighed og ydmyghed vil det være deres største fryd at tjene ham. Jordiske ambitioner erstattes af et ønske om at tjene mesteren. (Review and Herald, 11. Maj, 1897, paragraf 14)

Vi må nærme os Gud og mærke efter, om jalousi og mistro holder frelseren på afstand. Selviskhed og selvtilstrækkelighed lukker hjertets dør af for Jesus med holdningen: ”Ikke din, men min vilje ske.” Underlægger du dig Guds vilje, vil han løfte dig. Når du enkelt og inderligt lægger dit hårde hjerte, din kærlighed til verden og dit behov for at blive set og feteret frem for Gud, vil han høre dig og vise dig, hvor alvorlige disse synder er i den hellige Guds øjne. (Testimonies to Southern Africa, s.78)

Herren har udvalgt sig mennesker, som han vil bruge i sit værk, så længe de er villige til at lade sig bruge af ham. Han kan ikke bruge et nogen, som søger at ydmyge andre. Ydmyg jer selv, brødre. Når I gør det, kan de hellige engle kommunikere med jer og løfte jer op på et højere plan. Så vil jeres erfaring ikke længere være mangelfuld, men frydefuld. Søg at underlægge jer Guds ledelse, og I vil være modtagelige for Helligåndens vejledning. (Pacific Union Gleaner, 23. Marts 1910, paragraf 5)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger