Dag 2 – Hellig for Herren

”I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkene, for at I skulle være mine.” Sal 133,1-2

 

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Herren for den han er: mægtig, vis, nådig og kærlig.
 • Pris Gud, fordi han kalder dig til være hellig for ham.
 • Pris Gud, fordi han magter at gøre dig hellig for ham.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud om at vise dig, hvilke synder du skal bekende for andre, og hvilke du skal bekende kun for ham. Tak ham for sejr over synd.
 • Bed Gud om tilgivelse for de gange, hvor du har forsøgt at overvinde synd ved egen kraft.
 • Bed Gud om tilgivelse, fordi du kommer til kort, når du skal vise andre, hvem han er. Bed ham om, at det må kunne ses på dig, at du tilhører ham.

Bøn og forbøn

 • Bed faderen om at vise dig, hvad hellighed er. Bed ham om at vise dig sin hellighed.
 • Bed Gud vise dig, hvordan du skal bære dig ad med at stræbe efter ”den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren” (Heb 12,14).
 • Bed om, at Gud fuldt ud må bevare din ”ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!” (1 Thess 5,23).
 • Bed Gud skabe et rent hjerte i dig (Sl 51,12).
 • Bed Gud vise dig, hvordan du kan ære ham med dit legeme (1 Kor 6,20).
 • Bed Gud velsigne ADRA (adventistkirkens nødhjælps- og udviklingsarbejde) i deres indsats for de fattige og oversete.
 • Bed Gud om at styrke din tro og dit forhold til ham, så du tilbringer mere tid med ham i bibelstudie og bøn. Bed om, at du – ligesom Enok – må lære at vandre med ham.
 • Bed om, at dit hjerte må drages til det som har evighedsværdi fremfor ligegyldigt tidsspilde. Bed Gud beskytte dig fra det, der står i vejen for et dagligt møde med ham.
 • Bed om, at Guds vilje må ske i dit liv og i din menighed. Bed Gud om at gøre dig ydmyg og villig til at følge hans vej.
 • Bed om, at Gud vil hjælpe dig med at korsfæste selvet og leve i kraft af Jesus. Bed særligt for de unge. Bed om, at de må overgive deres liv helt til Gud og til tjeneste for ham.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at de må være åbne for at blive helliget Herren.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Herren, fordi du er blevet vasket ren, helliget og gjort retfærdig ”ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd” (1 Kor 6,11).
 • Tak Gud, fordi han giver dig et nyt hjerte. (Ez 36,26)
 • Tak Gud, fordi han helliger dig i sit ord. (Joh 17,17)


Hellig for Herren

”I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folkene, for at I skulle være mine.” Sal 133,1-2

 

”Hellig for Herren” stod der på ypperstepræstens diadem (2 Mos 28,36). Herren sætter os til side til et helligt liv ligesom præsterne i det gamle testamente. Vore liv vidner om ham.

Da sagde englen til dem, der stod foran ham: ”Tag de snavsede klæder af ham.” Til Josva sagde han: ”Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på.” Så sagde han: ”Sæt en ren turban på hans hoved.” De satte en ren turban på hans hoved og gav ham andre klæder på, mens Herrens engel stod der. (Zak 3,4-5)

Herren benægter ikke, at Josva er ikke er værdig, men gør opmærksom på, at han har købt ham og betalt prisen for ham. Han klæder ham i retfærdighed, men ikke før de snavsede klæder, der repræsenterer ulydighed og overtrædelse, er fjernet: ”Tag de snavsede klæder af ham. Til Josva sagde han: ”Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på.” Så sagde han: ”Sæt en ren turban på hans hoved.” De satte en ren turban på hans hoved,” på hvilken der stod skrevet, ”Hellig for Herren.” (Manuscript Releases, bind 20, s. 190, 191)

Den kristne er repræsentant for det, som himmelen står for. Han er bundet af en hellig forpligtelse til at repræsentere sandheden i al sin ædle skønhed. Hans ord og handlinger bør kendetegnes ved hensynsfuldhed, venlighed og sandfærdighed. Han er helliget Gud, sat til side til tjeneste for ham, og han vil altid være tro mod sin religiøse overbevisning. Han vil være uden spor af egoisme. Vi skal øve os i at åbenbare Guds ånd i alt, hvad vi gør. Guds ånd vil aldrig lede Guds børn vild. Ved den kraft som Helligånden bibringer os kan vi fjerne det, der er problematisk i vort liv. Hvis vi ønsker at træde ud af det tvivlens mørke, der indhyller vor sjæl, og stille os dér, hvor Guds ords klare lys kan skinne på os, vil vi skridt for skridt blive ført ad vejen hellighed. . . . (This Day with God, s.281)

Gud har fra evighed udvalgt mennesker til helligelse. ”For dette er Guds vilje, at I skal helliges. . . . Ingen er hellig fra fødslen, og hellighed kan ikke overføres fra et menneske til et andet. Hellighed er Guds gave gennem Kristus. De, som tager imod frelseren, bliver Guds børn. De er børn i åndelig forstand: født på ny i retfærdighed og sand hellighed. De får et nyt fokus og ser tydeligere den himmelske virkelighed. De adopteres af Gud ind i hans familie og forvandles efter hans billede ved hans ånd fra herlighed til herlighed. De går fra udelukkende at elske sig selv til udelukkende at elske Gud og Kristus. (Signs of the Times, 17. december, 1902)

Frelsen gælder hele mennesket; Frelseren gør hele mennesket fuldkomment. Han nøjes ikke med at være Gud for en lille del af den, vi er. Hans nåde virker opdragende på alt, hvad vi er gjort af. Han skabte alt. Han har løskøbt alt. Han har skabt tanke, hjerte, sjæl og styrke. Derfor vil de hellige ære Herren i selv de mest banale timelige gøremål. ”Hellig for Herren” vil der stå på dem. (God’s Amazing Grace, s. 230)

Om nogen burde de, der sætter deres kræfter ind på at opbygge Guds rige i vor verden, benytte sig af enhver anledning til at få visdom og arbejde mere effektivt. I betragtning af at vi nærmer os afslutningen på denne verdens historie, burde vi lægge flere kræfter i arbejdet og våge og bede så meget des mere indtrængende. Alle kirkelige tiltag og enhver form for virksomhed skal bære himmelens segl. ”Hellig for Herren” skal være mottoet for vore medarbejdere overalt. Det menneske der repræsenterer Gud bør stræbe efter fuldkommenhed, så han kan være en forbilledlig kristen, fuldkommen i Kristus Jesus. (Review and Herald, 5. oktober, 1905)

Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse, for der står skrevet: ”I skal være hellige, for jeg er hellig.” (1 Pet 1,15-16)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger