Dag 10 – Guldbjælder og granatæbler

”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” Luk 21,28

  

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud, fordi han har givet os tegnende på hans komme.
 • Pris Gud, fordi Jesus kommer igen, så vi for evigt kan være sammen med ham.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed Gud vise dig hvilke synder, du skal bekende for andre, og hvilke du kun skal bekende for ham. Tak ham for sejr over synd.
 • Bed om tilgivelse, fordi du befinder dig så godt i denne verden, at du helt glemmer at holde øje med tegnene på hans komme.
 • Tak Gud, fordi han tilgiver dig, som der står i 1 Joh 1,9.

Bøn og forbøn

 • Bed for de mennesker i din omgangskreds, som ikke ved, at Jesus snart kommer igen. Bed Gud om at tænde en ild i deres hjerter.
 • Bed Gud om at vise dig de ting i dit liv, som du endnu ikke har overgivet til ham. Bed ham om at forvandle dit sind.
 • Bed Gud om fortsat at forvandle dig og forberede dig til hans komme.
 • Bed om, at Gud må drage nær til dem, som frygter hans komme. Bed om, at de må overgive deres liv til ham.
 • Bed Gud om at bruge dig til at dele de gode nyheder om hans komme med andre.
 • Bed om, at du og din menighed må kunne møde flygtningenes praktiske og åndelige behov. Bed om, at din menighed må blive kendt for sin kærlighed til alle mennesker, uanset hvem de er, og hvor de er fra.
 • Bed særligt for de flygtninge, der kommer fra lande, hvor evangeliet ikke må forkyndes. Bed om, at du og din menighed må kunne møde deres behov og lede dem til Gud. Bed om, at de må få anledning til at vende hjem med budskabet om Guds kærlighed til deres hjemland.
 • Bed om, at du må forstå, hvor vigtig din indsats for Gud i virkeligheden er. Bed om, at du dagligt må leve i håbet om, at Jesus snart kommer igen og gør alting nyt.
 • Bed for vore lærere og undervisere overalt i verden. Styrk skolelærere, forældre, ungdomsledere og bibelklublærere, der uddanner næste generation til tjeneste for Gud.
 • Bed for dem, der arbejder for mennesker med særlige behov. Bed om, at vi som menighed også må møde behovene hos dem, der er blinde, døve eller på anden måde er udfordret fysisk eller psykisk.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for. Bed om, at de må erkende deres behov og være åbne for Helligåndens påvirkning.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud for løftet om, at ”han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag” (Fil 1,6).
 • Tak Gud, fordi der er mennesker overalt, der forhåbningsfuldt løfter blikket mod himlen.
 • Tak Gud, fordi han hele tiden arbejder med de mennesker, som du beder for.

 

Guldbjælder og granatæbler

”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” Luk 21,28

 

Bjælderne på ypperstepræstens dragt forkyndte, at han stadig var i live og gik i forbøn for dem i det allerhelligste. Selvom vi ikke kan høre bjælderne på Kristi klædning, når han går i forbøn for os i den himmelske helligdom, har vi tegn, som fortæller os, at hans opgave i helligdommen snart er fuldført, og snart vender han tilbage som dommer og konge.

 

Kun én gang årligt kunne ypperstepræsten, efter omhyggelige og højtidelige forberedelser, træde ind i det allerhelligste. Ingen anden dødelig fik lov til at beskue dette indviede rums pragt, for det var her Guds herlighed var synligt tilstede iblandt dem. Det var med bæven, at ypperstepræsten trådte ind bag forhænget, mens folket i højtidelig stilhed afventede hans tilbagekomst. De ønskede sig brændende Guds velsignelse. Foran nådestolen, talte Gud med ypperstepræsten, og blev han længere tid end forventet i det allerhelligste, begyndte man at frygte det værste: at han på grund af folkets synder eller sine egne var død ved synet af Guds herlighed. Men ved lyden af bjælderne på ypperstepræstens dragt, kunne de drage et lettelsens suk. Ypperstepræsten kom da frem og velsignede folket. (The Spirit of Prophecy, bind 1, s. 274-275)

Da Jesus forlod det allerhelligste, hørte jeg lyden af bjælder på hans dragt. Jordens indbygger blev indhyllet i en sky af mørke. Der var nu ingen mellemmand mellem den skyldige menneskehed og den krænkede Gud. (Early Writings, s. 280)

Jesus havde befalet sine børn at holde øje med tegnene på hans genkomst og glæde sig, når de så varslerne om hans komme. ”Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” Han pegede på træerne, der var fulde af knopper, og fortsatte: ”Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær” (Luk 21,28-31). (Mod en bedre fremtid, s. 308)

På Oliebjerget havde Kristus talt med sine disciple om sit andet komme til verden. Han havde udpeget bestemte tegn, der skulle vise dem, hvornår hans komme var nær, og han havde påbudt disciplene at holde et vågent øje og være klar. Igen lød advarslen, ”Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen” (Matt 25, 13). Så viste han dem, hvad det vil sige at vente på hans komme. Tiden skal ikke fordrives passivt men i flittigt arbejde for sagen. (Christ’s Object Lessons, s. 325)

Der findes i dag i verden mange, der lukker øjnene for de tegn, som Kristus har givet for at forberede mennesker på sit komme. De søger at neddæmpe al frygt, samtidig med, at tegnene på de sidste tider hurtigt er ved at opfyldes og verden haster fremad mod det øjeblik, hvor Menneskesønnen skal åbenbares i himmelens skyer. Paulus lærer os, at det er en synd at være ligegyldig overfor de tegn, som går forud for Kristi genkomst. Han kalder dem, der gør sig skyldige i denne forsømmelse, for nattens og mørkets børn. Han opmuntrer dem, som våger og er på vagt, med disse ord: "Men I, brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv. Thi alle er I lysets børn; vi hører ikke natten eller mørket til. Så lad os da ikke sove som de andre, men lad os våge og være ædru" (1 Thess 5,4-6). (Mesterens efterfølgere, s. 260)

Vi bekymrer os dybt over kirkens tilstand, hvis medlemmer længe har kendt til de begivenheder, der som profeteret skal ske ved verdens afslutning. Kristus kommer i magt og stor herlighed, og de døde skal dømmes ”efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne” (Åb 20,12). Han som er gået i forbøn for os, han som hører alle angrende bønner og bekendelser, han hvis hoved er omsluttet af en regnbue – symbolet på nåde og kærlighed – har snart fuldført sin opgave i den himmelske helligdom. Nåde og barmhjertighed vil så stige ned af tronen og retfærdighed tage sæde. Han som Guds folk har ventet på vil tiltræde sin retmæssige stilling som dommer. ”Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen. . . . Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn” (Joh 5,22.27). Det var ham, siger Peter, der blev indsat til at ”dømme levende og døde” (1 Pet 4,5), ”for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil” (Apg 17,31). (Review and Herald, 1. januar 1889, paragraf 1)

 

Download som pdf

 Find vores kirker og afdelinger