Dag 1 – Olie

”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.” Sal 133,1-2

 

Forslag til bøn

Lovprisning

 • Pris Gud for Helligåndens gave.
 • Pris Gud, fordi han sender Helligånden til alle, der beder om det.
 • Tak for, at Helligånden styrker menighedsfællesskabet.

Bekendelse og bøn om sejr over synd

 • Bed om, at du må se din synd, og tak Jesus, fordi du kan få del i hans sejr.
 • Bed om tilgivelse for de gange, hvor du lukker af for Helligånden.
 • Bed om tilgivelse, fordi du ikke altid er god til at arbejde sammen med andre i menigheden.

Bøn og forbøn

 • Bed om, at du må indse dit behov for Helligånden, og at Guds ånd må lede dig til hele sandheden (Joh 16,13).
 • Bed om ydmyghed og om, at du altid må ”stræbe efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren” (Heb 12,14).
 • Bed om, at Helligånden må lære dig alt, og minde dig om Jesu ord (Joh 14,26).
 • Bed om, at du og din menighed altid må pege hen til Kristus, hans død og hans genkomst. Bed om, at du må få en byrde for de fortabte.
 • Bed for kirkens missionstiltag i det kommende år. Bed særligt for arbejdet i Japan, Zambia og på Fillippinerne.
 • Bed om åndelig vækkelse blandt unge adventister, der har deres gang på sekulære uddannelsesinstitutioner. Bed om, at de må være levende vidner for Kristus.
 • Bed for Adventistkirkens missionsarbejde. Bed om, at missionsarbejderne må få visdom, når de planter nye kirker og bryder nyt terræn.
 • Bed Gud velsigne de medlemmer der trofast giver af deres midler, hvad enten det er meget eller lidt. Bed om, at du også selv må være en trofast forvalter og give helhjertet til Guds sag.
 • Bed for kirkens sjælesorgsarbejde i fængsler, på hospitaler, i militæret o.lign. Bed for dem, der uddanner og udruster medarbejdere og frivillige til dette arbejde.
 • Bed for 7 (eller flere) mennesker, som du har en personlig byrde for.
 • Bed for dine egne personlige behov.

Taksigelse

 • Tak Gud for hans løfter om Helligånden.
 • Tak Gud for løftet i Luk 11,13: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!”
 • Tak Gud for Helligånden og Helligåndens vejledning.


 

Salvende olie

”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.” Sal 133,1-2

 

Den olie hvormed præster i det gamle testamente blev salvet symboliserer Helligånden. Vi har brug for Helligånden, for han er den eneste, der kan holde sammen på menigheden, og uden ham kan vi ikke nå ét eneste menneske.

Vort liv må være gemt med Kristus i Gud. Vi må have personligt kendskab til Kristus, for først da kan vi spejle ham for verden. Hvor vi end er, må vi ved gode gerninger lade vort lys skinne til Guds ære. Det er vort livs største og vigtigste opgave. De som lader sig lede af Guds ånd vil i praksis udleve sandhedens evigtgyldige principper og derved bære vidnesbyrd om Helligåndens kraft. Det vil tydeligt kunne ses, at den hellige olie flyder fra de to olivengrene og ind i sjælens tempel. Fordi Helligånden besjæler deres ord, vil de have en blødgørende effekt på hjertet. Der vil ikke herske tvivl om, at ordene er ånd og liv. (Reflecting Christ, s. 285).

Den der erkender sin svaghed og som Jakob kæmper med og råber til Gud: ”Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig,” vil gå derfra salvet på ny af Helligånden. Himmelsk atmosfære vil omgive ham, og hele hans væremåde vil sætte kristendommen i et positivt lys. . . . (Medical Ministry, s. 203)

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. (Joh 16,13)

Lad os vokse i vor forståelse af sandheden og prise og ære ham, som er ét med faderen. Lad os være oprigtigt interesserede i at få salvelsen fra himmelen, nemlig Helligånden. Lad vor kristne tro være ubesmittet og altid i vækst, så vi ved den himmelske domstol til sidst må kunne erklæres fuldkomne i Kristus. (Reflecting Christ, s. 219)

Vi må skiftevis suge til os og dele ud, tage imod og give videre. Sådan bliver med Guds medarbejdere. Det er den kristnes livsgerning. Den som er villig til at miste liv skal finde det.

Jo mere modtageren øser af den hellige olie ved i ord og handling at afhjælpe andre sjæles behov, jo mere vokser hans egne evne til at optage olien fra de to olietræer. Hvor dyrebart og tilfredsstillende det dog er uophørligt at tage imod og give videre!

Vi er skal have friske forsyninger hver dag. Hvor findes der dog mange sjæle, som vi kan hjælpe, hvis bare vi er villige til at dele med dem! Himlen venter bare på åbne kanaler, hvorigennem den hellige olie kan flyde med glæde og velsignelse til andre. Der er ingen fare for at forkludre noget, når blot vi er villige til at blive ét med Kristus. Bor han i os, vil vi arbejde støt og solidt, og vor gerning vil bestå. Den guddommelige fylde vil flyde gennem det helligede menneskelige redskab og videre til andre. (Testimonies for the Church, bind 6, s. 116-117)

Den dag, hvor medlemmerne er under Helligånden kontrol, vil vore menigheder løftes op på et højere plan hvad tale, tjeneste og åndelighed angår. Menighedens medlemmer vil føle sig forfrisket ved livets vand, og arbejderne vil samles under et hoved, Kristus, og pege på mesteren i ord og handling. De vil opmuntre hinanden til ufortrødent at tage fat på det store afsluttende værk, som vi er en del af. Fællesskabet vil styrkes og kærligheden vil vokse, og det vil være et vidnesbyrd for verden om, at Gud sendte sin søn til verden for at frelse syndere. Guds sandhed vil blive løftet op; I dets lys vil vort syn skærpes og vores forståelse vokse. (Counsels for the Church, s. 100)

Vi nærmer os afslutningen på denne verdens historie, og Gud kalder os til at løfte banneret med teksten, ”Her er de, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.” Han kalder sit folk til at arbejde i skøn forening. Han kalder sundhedsarbejderne til at slå sig sammen med prædikanterne, han kalder prædikanterne til samarbejde med lægemissionærerne, og han kalder menigheden til at tage ansvar for at forkynde budskabet i deres nærområde, så de uddannede og erfarne arbejdere kan rykke ud til nye missionsmarker. Der må ikke siges noget, der kan tage modet fra nogen, for det bedrøver Kristus og glæder modstanderen. Alle må døbes med Helligånden. Alle skal afholde sig fra kritiske og nedsættende bemærkninger og komme Kristus så nær, at de forstår det tunge ansvar, som hans medarbejdere bærer. ”Foren jer, foren jer,” lyder den guddommelige vejledning. Der er styrke i sammenhold; Splittelse er svaghed og nederlag. (Counsels on Health, s. 517-518)

 

Download som pdf

 

 Find vores kirker og afdelinger