Menu

Livet Fællesskab

A

Følg med på denne side for information om Coronavirus og kirkens aktiviteter. Vi opdaterer information ved ændringer.

Corona-information pr. 13.08.20

Opdatering af retningslinjer i forhold til Covid-19

For kirker og trossamfund gælder de til enhver tid gældende retningslinjer udstedt af myndighederne. Kirkeministeriets seneste retningslinjer fra 8. juli er stadig gældende. Særligt følgende, der konkret giver udfordringer i vores kirker: ”Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 kvm gulvareal. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende eller deltager.

Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder i mødet med personer med øget risiko.” Disse kan læses her: https://www.km.dk/covid-19-information/

Vi skal i gang med aktiviteter efter sommerferien og på mange måder er samfundet blevet genåbnet efter nedlukningerne i foråret og forsommeren. Efter en periode med lavt smittetryk i Danmark, ser vi nu udbrud og lokalt forøgede smittetryk. Vi skal derfor påminde om de gode vaner om afstand og hygiejne som vi lærte i foråret.
Det er dog vigtigt, at vi i alle dele af vores organisation stadig er opmærksomme på at tage de forholdsregler som dels myndighederne foreskriver og hensynet til samfundet og vores næste forpligter os til. I tillæg til de retningslinjer, der allerede er gældende, vil vi fra Unionens ledelse bede om at alle menigheder, medlemmer og ansatte følger nedenstående for at bremse en mulig smittespredning.

Ansatte – både kontorpersonale og præster

 • Vi anbefaler vores medarbejdere at downloade App’en Smitte|stop. (Dette er ikke et krav, men en opfordring.)
 • Hvis man har symptomer på Covid-19 eller får kendskab til, at man har været sammen med en smittet, skal man lade sig teste, og arbejde hjemmefra indtil man har modtaget en negativ test.

Menigheder – deltagere ved alle menighedsaktiviteter

 • Ved aktiviteter i menighederne skal der ske en påmindelse om at følge de almindelige råd vi lærte om i foråret.
 • Vi anbefaler at medlemmer og kirkegængere overvejer at downloade App’en Smitte|stop
 • Hvis man har symptomer på Covid-19 eller får kendskab til, at man har været sammen med en smittet, bedes man ikke møde op til aktiviteter eller arrangementer før man har ladet sig teste og modtaget en negativ test.
 • Hvis man bliver testet positiv for Covid-19 og har deltaget i aktiviteter eller arrangementer i menighedens regi i den periode, hvor man har været smitsom, bedes man sikre sig, at præsten eller en forstander bliver informeret om, hvilke aktiviteter eller arrangementer det drejer sig om.
 • Hvis menigheden bliver bekendt med, at der har været en smittet person til stede ved en aktivitet eller et arrangement, skal der gives information herom til alle, der kan have været til stede.
 • Alle der har været til stede ved en aktivitet eller et arrangement i menigheden, hvor man har været i kontakt med en smittet person anmodes om ikke at møde op i 14 dage efter kontakten har fundet sted eller indtil man selv er blevet testet negativ.
 • Menigheder i områder med forhøjet smittetryk eller større smitteudbrud bedes tage aktiv stilling til hvilke forholdsregler de kan træffe for at mindske risikoen for smitte og for at bryde smittekæder.
  Menighedens ledelse bør indføre de foranstaltninger som situationen kræver. Det kan f.eks. være
  periodevis at indføre aflysning af aktiviteter, forøgelse af rengøringsniveau eller afstande.

Ledelsen,
Thomas Müller, Lasse Bech, Kristinn Odinsson

Hent Adventistkirkens anbefalinger her

Hent Kirkeministeriets anbefalinger her